Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

De fietnah van Aboel-Hassan Al-M`aribee.

Een verduidelijking van de fasen van de fietnah van Aboel-Hassan Al-M`aribee

Geschreven door Scahych Rabee' ibn Hadee Al-Madchalie.

In de Naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.


Alle Lof en Dank komen toe aan Allaah en moge de Vredeswensen en Zegeningen met de Boodschapper van Allaah zijn, met zijn Familieleden, Metgezellen en Degenen die Zijn Leiding volgen.

Voor wat nu volgt:

Dit is een korte verduidelijking van de fasen van de fietnah van Aboel-Hassan Al-M`aribee.

Vanaf het begin dat ik hem leerde kennen, rond het jaar 1416 h., verdedigde hij al-Ichwaan al-moslimoen en Sayjied Qoetb en Abdoel-Rahmaan Abdoel-Chaaliq. En dit is een duidelijke feit.

Hij publiceerde zijn boek “A-Siraadj al-Wahaadj” en omschreef daarin bepaalde basisprincipes welke de mensen van innovatie van dienst zijn en principes die lijnrecht tegenover de methodologie van de Selef staan; om daarmee Shaych Rabee' en Shaych Moqbil te bestrijden. En dit begreep ik toen hij zijn boek aan mij voorlegde en ik in discussie met hem ging over bepaalde zaken; terwijl andere (fouten) mij zijn ontschoten.

Hij vervolgde het vorige door een agressieve stijd aan te gaan met de mensen van de Soennah, inclusief hen te bekritiseren en hen zwart te maken; dit door middel van zijn lezingen. Zijn lezingen omvatte basisprincipes om Sayjied Qoetb en anderen te verdedigen en om iedereen die hem hebben bekritiseerd, te beschuldigen van extremisme. En hij weet dan onder andere Shaych al-Albaanie, Shaych Ibn 'Uthaymien, Shaych (Mohammed) A-Dawaysh, Shaych Mohammed Amaan Al-Djaamie, Shaych Al-Fauwzaan en andere geleerden hem hebben bekritiseerd. En hij noemt de overleveringen van Al-Chawaaridj wanneer hij hen (de geleerden) noemt. En in deze fasen noemt hij de methodologie van de Selef als een ongewone geur en hij heeft ook toegegeven dat hij vaker, en zelfs al jaren, waarschuwd voor deze methodologie en zijn mensen.

Al-Magraawie verviel in zeer veel fouten in zijn implementatie van de basisprincipes van de methodologie van de Selef en verviel in omstreden afwijkingen (moechaalafaat), zoals onder andere zijn Takfier-gerelateerde taal. Hij werd toen zeer vaak geadviseerd om terug te komen van zijn fouten. Hij sprak (vaak) zijn bereidheid uit om ervan (van zijn fouten) terug te keren maar hij en zijn volgelingen speelden een spelletje. Verder, gebruikte hij voor iedereen die hem bekritiseerd de namen Zanadiqah (ketters), verraders en extremisten; hij deed dit in een campange waarbij hij hen (de geleerden) beschuldigde, om zo de fietnah in Marocco, Verenigde Arabische Emiraten, Jemen en andere landen te verspreiden. In die tijd verzocht ik de Selefiejien en anderen om hier geen aandacht aan te geven en probeerde zodoende, ongeveer twee jaar, de fietnah te blussen. Ik werd toen der tijd veel gevraagd over de fietnah van al-Magraawie en daarbij adviseerde ik iedereen om niet te praten en zei tegen hen dat zij geen aandacht aan deze fietnah moesten geven; verder stelde ik hen gerust door te beweren dat Al-Magraawie van zijn fouten gaat afzien. Zo, de Selefiejien waren stil, zover ik weet, maar de volgelingen van Magraawie deden de fietnah verder ontbranden, vooral in al-Haram Al-Mekkie (de grote moskee in Makkah); zij verspreidde dat (de fietnah) bij de Selefiejien en de bezoekers op een onvoorstelbaar sektische manier.

Toen alle grenzen werden overgeschreden, gingen een aantal Selefiejien de fouten van Magraawie voorleggen aan een groot aantal geleerden, en zij (de geleerden) hebben daarbij de waarheid gezegd. Toen begon Al-Magraawie hen (de geleerden) te betwisten en de vertrouwen die zij van anderen genoten (door middel van zijn uitspraken) teniet te doen, zoals zijn vriend 'Adnaan 'Arour1 dat vòòr hem ook heeft gedaan.

1 De leugenachtige Syrische 'Adnaan 'Arour (woonachtig in Riyaad Saoedie Arabië en hartsvriend van Ahmed Salaam al-Qotbie) is een van de uitnodigers naar de dwaling die door toedoen van zijn eigen sluwe stelregels de jeugd wil afscheiden van hun geleerden om hen vervolgens te rekruteren voor de Qotbie manhadj. Hij is weerlegd door verschillende geleerden die zijn Qotbie iedeeën hebben blootgelegd o.a. Shaych Rabee' (Hafiedhehoellaah) heeft over hem gezegd dat hij een sluwe leugenachtige Qotbie is!!! Zie Rad ala Adnaan Arour. om kennis te nemen van de vele dwalingen van 'Arour.

Toen begon Aboel-Hassan Al-Magraawie en zijn studenten, welke waren klaargestoomd om de fietnah te vergroten2, te verdedigen. Verder, omschreef hij degenen die Al-Magraawie hebben bekritiseerd, waaronde de grote geleerden, als dwergen en waardelozen en noemt hij (Aboel-Hassan) Al-Magraawie als een grote berg, waarvan degene die hem bekritiseren niet eens omheen kunnen. In deze fase adviseerde ik de Selefie studenten in Jemen om stil te blijven en om deze fietnah de kop in te drukken. Er kwamen in die tijd veel vragen over Aboel-Hassan3 en ik adviseerde en drong de vragers erop om hier geen aandacht aan te geven.

En ik ontving brieven over de problemen die hij veroorzaakte, maar weerhield me van degene die ermee kwamen en accepteerde deze brieven niet, enkel en alleen om de fietnah te blussen en (ik) heb deze tijd als heel moeilijk ervaren.

2 Door de grote geleerden zwart te maken en excuses voor Al-Magraawie te zoeken. Het doel was om Al-Magraawie als de grote geleerde te positioneren en de grote geleerden als kleine studenten die eigenlijk niks wisten, alook hebben zij en hun studenten, en waarschijnlijk de studenten van hun studenten, hem les gegeven.
3 Niet alleen omtrent de fietnah van Al-Magraawie, maar ook omtrent andere zeer grote fouten van Aboel-Hassan, zoals zijn belediging van de metgezellen van onze profeet vrede zij met hem en zijn uitgestrekte methodologie e.d. In sahab (
www.sahab.net) vind je meer dan 300 weerleggingen.

En toen de fietnah van Aboel-Hassan groter werd, gingen een aantal geleerden en studenten van de kennis, uit verschillende Jemense streken, naar zijn huis in M`arib (plaatsnaam in Jemen) en presenteerde aan hem zijn fouten, waaronder zijn (beledigende) opmerkingen richting de metgezellen van de profeet en zijn verdediging van Sayjied Qoetb, Al-Magraawie en anderen, en zijn zware beledigingen richten de geleerden en de studenten van kennis, en de weerleggingen van zijn fouten werd op een wetenschappelijke, zeer verantwoorde manier, gedaan.

Het gevolg hiervan is dat hij zichzelf steeds meer begon te verheven en harder begon te discussiëren om zijn valsheid te verdedigen, welke zijn slechtheid conformeert. En dit alles is op vijf tapes opgenomen.

En toen hebben de verantwoordelijken gepleit voor een (definitieve) uitspraak in deze zaak. Die verantwoordelijkheid werd toen toegekend aan twee, namelijk Shaych Mohammed Al-Iemaam en Shaych Abdel-Aziz Al-Bora-i. Van beide kanten werd gevraagd om niet verder te praten hieromtrent; de anderen waren stil maar Aboel-Hassan bleef verder gaan (met wat hij al eerder deed). Dit maakte het noodzakelijk voor een aantal om (over Aboel-Hassan) te praten en daarna werd hij stil.

Na een tijdje nam hij een bandje op, met als titel “Al-Hadaadiejah naar Fa-atfi-oehaa” (al-Hadadiejah is een vuur dat geblust dient te worden), hierin stonden onder andere beledigingen, onrechtvaardigheden die onacceptabel waren; en hij riep hierin op tot splitsing (van de selefies).

En toen, op basis van redenen die ik niet ken, droegen (Mohammed) Al-Iemaam en Abdel-Aziz Al-Bora-i de taak om een vonnis uit te spreken over aan Shaych Mohammed ibn Abdel-Wahaab Al-Wassaabie en, op basis van redenen die ik niet ken, liet de uitspraak op zich wachten.

En toen heb ik een aantal van de fouten van Aboel-Hassan voorgelegd aan een aantal grote geleerden, waaronder Shaych Ahmed ibn Jaahyaa an-Nadjmie, Shaych Zaid Al-Madchalie en Shaych Mohammed ibn Abdoel-Wahaab Al-Bannaa. En toen heb ik hem schriftelijk raad gegeven (betreft een persoonlijke en geen openbare raadgeving) in een memorandum, welke ik “tanbieh Abiel-Hassan ila al-Qawl bi-latie hia Ahsaan” heb genoemd.

En toen ik zag dat hij doorborduurde op hetgeen hij al eerder deed en deze memorandum opmerkingen bevatte over hetgeen men (de geleerden en studenten van kennis in Jemen) eerder aan hem (thuis) hadden gepresenteerd en ook van andere zittingen en ik was daarin heel erg beleefd.

En er kwam na deze persoonlijke advies een uitspraak van Shaych Mohammed ibn Abdoel-Wahaab Al-Wassaabie, waarin staat dat hij (Aboel-Hassan) zijn fouten moet onderkennen en terugnemen; en volgens mij waren er dat zeventien fouten, waaronder het onderwerp “metgezellen van de profeet”, en betreffende een aantal uitspraken, zoals het toestaan dat meisjes en jongens gemengd bij elkaar op de universteit mogen zitten en andere zaken. Hij (Aboel-Hassan) accepteerde zijn uitspraak (hokm) niet en beschuldigde hem, zoals hij altijd doet wanneer men hem adviseerd, dat hij met een incorrecte conclusie is gekomen.

En wat betreft mijn persoon, Aboel-Hassan heeft mij, omdat ik hem een persoonlijke advies heb gegeven, de oorlog verklaard en nam zeven tapes op, waarin de ergste beledigingen en beschuldigingen staan; verder probeerde hij de mensen van Hidjaaz en Najd tegen mij en de andere Selefiejien op te zetten door ons te beschrijven als Hadaadiejah
4
, vernielers en verdorvenen en als vijanden van de dawah. En dan zegt hij tijdens zijn beledigingen, dat de selefies niets anders accepteren dan de woorden van Shaych Moqbil en Shaych Rabee'; en begon met zware beschuldigingen en beledigingen richting het adres van Shaych Rabee', die jaren geduld met hem had en de mensen stil over hem hield en hem persoonlijke adviezen had gegeven, zoals hij (Shaych Rabee') dat altijd doet met als doelstelling het beschermen van de dawah as-Selefiejah en haar mensen te beschermen van splitsing.

4 Zie artikel
Al-Haddaadiyah van Shaych Rabee' op de site om het werkelijke verschil te zien tussen al-Hadadiejah en as-Selefiejah!

Aboel-Hassan deed zijn best om zijn tapes wereldwijd te verspreiden en op het internet, wat doelt op zijn vastberadenheid om de fietnah en splitsing te continueren. Noodgedwongen moest ik toen luisteren naar en inhoudelijk lezen van de tapes die hij wereldwijd heeft verspreid.

Daarna heb ik een aantal basisprincipes van hem weerlegd, zover de tijd dat toeliet, met als veronderstelling dat dit werk (weerleggingen van de fouten) hem van zijn ideeen zal stoppen en dat de Selefiejien zullen inzien dat zijn principes zeer gevaarlijk zijn en hem een halt toeroepen, zodat de fietnah verdwijnt.

En toen de fietnah in een vergevorderde stadium kwam, en de volgelingen van Aboel-Hassan zijn fouten niet meer konden erkenen/inzien en de grote fouten die de geleerden aan Aboel-Hassan hebben gepresenteerd voor hen niet toededen.

Verder, vormde Aboel-Hassan een groep van zijn volgelingen om de concurrentie met de geleerden die Aboel-Hassan hebben bekritiseerd aan te gaan; sterker nog, om alle geleerden te laten vallen
5
. Dit deden zij door middel van een rapport, welke hoogstwaarschijnlijk een verwoording was van de gedachte van Aboel-Hassan, die zij “Bara-ato adhimmaa” noemden. Hierin staat dat Aboel-Hassan onrecht is aangedaan en dat zijn tegenstanders (de geleerden) onrechtvaardig zijn. En hierin werd zijn ‘zogenaamde’ grote (geleverde) inspanning benadrukt en dat de geleerden nog geen uitspraak hebben gedaan, ondanks dat een aantal geleerden, welke ik eerder heb genoemd, al (negatieve) uitspraken hadden gedaan.

5
Dit is een bewijs dat deze persoon, zoals veel geleerden hebben gezegd, de Selefiejah gebruikt om het zelf kapot te maken, zoals wij hedendaags velen innoveerders (zoals 'Adnaan 'Arour, Ahmed Salaam, Mohammed bin 'Abdoer-Rahmaan al-Maghraawie etc) as-selefiejah zien misbruiken voor het bereiken van hun eigen doeleinden, terwijl zij ver weg verwijdert zijn van de selefiedawah en haar geleerden!!!

Daarna vervolgde Aboel-Hassan dit rapport met een verslag waarin hij Rabee' beledigde en de geleerden, die hem bekritiseerden, onderuit haalde. Verder, beweerde hij dat sommigen niet bekend waren en anderen wel, maar dat zij alleen de zaak niet goed kunnen behandelen, en hij prees ahl al-bara-a (degenen die het verslag hebben ondertekend) en dat zij degenen zijn die verstand en denkvermogen hebben. En dus kwam het recht van oordeel en uitspraak bij de kleineren (ahl al-bara-a, welke allemaal kleine studenten zijn) en zij werden verheven tot rechters en dat het eerste en laatste woord bij hen ligt; zodoende om de waarheid vals en valsheid waarheid te verklaren en de onrechtvaardig behandelden als onrechtvaardigen te bombarderen.

Vervolgens werd de zaak overgeheveld aan ahloel-Madienah (de geleerden). De volgelingen van Aboel-Hassan maakte duidelijk dat zij het oordeel van de geleerden van Madienah zullen accepteren. Deze geleerden deden hun best om hem zo goed mogelijk te ontvangen en zo vriendelijk mogelijk te zijn in de presentatie van zijn (Aboel-Hassan's) fouten; van een aantal fouten heeft hij zijn verontschuldigingen aangeboden en van anderen gaf hij bepaalde interpretaties (dat hij met zijn woorden eigenlijk iets anders bedoeld had), welke van hem werden geaccepteerd. En hij heeft hen duidelijk gemaakt dat hij open staat voor degene die hem willen adviseren.

En ik en de Selefiejien hebben deze oplossing positief ontvangen; en zijn volgelingen hebben het oordeel omarmd en zeiden dat hij (Aboel-Hassan) zijn fouten heeft verlaten. Daarna vertrok Aboel-Hassan uit Madienah en voordat hij in Makkah aankwam ontkende hij dat hij berouw had getoond voor twintig van zijn (grote) fouten
6
. En zei dat hij enkel afstand had genomen van twee van zijn fouten, en dat hij eigenlijk al eerder afstand van deze twee fouten had genomen en daarbij verwees hij naar zijn zeven bekende tapes die hij eerder had opgenomen.

6 Dit is duidelijk een leugen, zie de brief van Shaych Al-alaamaa Obaid Al-Jabirie, Shaych Al-alaamaa Saalih A-Sohaimie en Shaych Mohammed Al-Madgaalie, waarin zij iedereen oproepen om Aboel-Hassan te verlaten en niet te geloven. Brief vind men op Medinah mashaykh over Aboel Hasan al-Ma'ribi.


Toen viel hij in de ogen van de geleerden van Madienah, en heeft eigenlijk degene met (een beetje) gezond verstand versteld gemaakt door zijn gedrag. Ahloel-Madinah toonden geduld voor deze gedragingen en bleven wachten op een oprechte terugkering (zoals hij beloofd had) en rechtschapenheid op de methodiek van de Selef. Maar deze persoon (Aboel-Hassan) bleef zijn (uitgestippelde, zoals later voor iedereen duidelijk werd) weg volgen en hetzelfde gedrag vertonen, welke een sterke indicatie was voor hen (ahloel-Madienah) dat deze persoon fietnah wenst en dat zij in een dal verkeren en hij in heel ander dal verkeerd.

Toen werd het noodzakelijk voor mij (omdat alle indicatoren aangaven dat hij geen tawbaa zal maken van zijn fouten) om zijn valse stelregels te weerleggen; omdat zijn volgelingen dat van mij wensten en ik had geen keus (dan alles te verduidelijken). En toen het geduld van ahloel-Madienah opraakte, maakte zij, om aan de wensen van velen (vele vraagstellers) te voldoen, sommige van zijn fouten en gedragingen openbaar. Dit was noodzakelijk, omdat ahloel-Madienah opeens als rechters werden aangesteld tussen Aboel-Hassan en degenen die hem bekritiseerden (de andere geleerden). Daarna maakte Aboel-Hassan zich klaar om hen (ahloel-Madienah) één voor één zwart te maken. En hij heeft toen een boek geschreven, met als naam “Qat-a Loedjaadj”, , waarin hij (het één en ander over) Shaych Rabee' en anderen (be)schrijft. Hij heeft dit boek gevuld met valsheid en beledigingen.

En hij begon Shaych Rabee' en anderen te beschuldigen met valse weerleggingen, met als basis verdraaiingen en vaagheid. Hierdoor heeft hij de jongeren (shabaab) beziggehouden; zowel zijn volgelingen als degene die hem weerlegden—deze laatsten door middel van sterke weerleggingen (van de fouten van Aboel-Hassan) en zijn volgelingen door middel van leugens en ontkenningen.

Wat betreft de cassettebandjes die Aboel-Hassan heeft opgenomen om (de geleerden) hiermee te weerleggen: deze zijn de tachtig stuks gepasseerd.

Wat betreft mezelf, heb ik mij verder voor een lange tijd toegespitst op mijn eigen werk. –alleen dat ik af en toe gedwongen werd om het één en ander te schrijven/weerleggen.- Toch bleven hij en zijn volgelingen de Selefiejien uitdagen met zijn boek “Qat-a Loedjaadj”.

Een aantal geleerden en sommige studenten van kennis wilden heel graag dat ik het boek zou weerleggen, maar ik excuseerde mezelf door te verwijzen naar mijn vele werk en het feit dat ik andere dingen te doen heb en dat zijn valsheid wel duidelijk voor de mensen zal worden.

Maar beide kanten wilden graag een weerlegging van mij zien en ik werd genoodzaakt om een aantal zaken die in zijn boek staan te weerleggen. En deze zeven kwesties zie ik als een indicatie voor de rest van het boek.
Oproep van Aboel-Hassan om een oordeel van het Ladjna a-daa-imah (de grote geleerden zoals Shaych Saalih al-Fauwzaan, 'Abdoellaah al-Ghadajaan etc in Riyaad).

Je weet nu wat Aboel-Hassan in verschillende fasen (van zijn fietnah) met de uitspraken van de geleerden en studenten van kennis heeft gedaan. Zo heeft hij ingestemd met het oordeel van:

Shaych Mohammed Al-Iemaam en 'Abdoel-'Aziez Al-bora-'i, en toen stemde hij en zijn volgelingen in met een uitspraak van Shaych Mohammed Al-Wassaabie.

En na veel geduld van hen en andere Selefiejien in Jemen en andere landen en na vele adviezen en raadgevingen van de vorige genoemde geleerden (aan het adres van Aboel-Hassan), werd het noodzakelijk voor hen om de waarheid te zeggen. Wat volgde is dat hij (Aboel-Hassan) en zijn volgelingen hen ontweken en hen belachelijk begon te maken.


Hij en zijn volgelingen stemden in (met de zaak) dat ahloel-Madienah degenen zouden zijn die een vonnis vellen. En zij zullen de woorden van ahloel-Madienah accepteren. Toen ahloel-Madienah hun uitspraak deden, haalde Aboel-Hassan en zijn volgelingen hen neer.

Vervolgens kwamen ahloesh-Shaam, Shaych Ali Hassan, Shaych Saliem Al-Hilaalie en Shaych Mohammed Moessa Nasr in de maand Ramadan (van dit jaar 1423NH) naar mij toe. En na een gesprek kwamen wij tot een aantal conclusies, weergegeven in een klein verslag, waarin een Selefie standpunt omtrent de stelregels van Aboel-Hassan staat; zoals op het gebied van al-Modjmal wal-Moefasal (algemeen en gedetalieerd), en de uitgerekte manhadj (van Aboel-Hassan. Deze manhadj is het hoeksteen van Al-Ichwaan Al-Moeslimoen, en waarschijnlijk wilde hij dit laten penetreren in de Selefiejah), Chaber al-Aahaad (de overleveringen van persoon op persoon op persoon). En onze wens en doelstelling van dit verslag was om de Selefiejien te laten convergeren (naar de waarheid uiteraard) en dat het kwaad van deze fietnah zou verwijderen. En ons verslag/verduidelijking werd goed ontvangen door de Selefiejien in alle plaatsen. En toen begon hij ons en het verslag af te kraken. En toen begonnen ook de bedreigingen van hem richting mijn kant te komen, en er kwamen verscheidene uitspraken van hem waarin hij Rabee' probeert af te kraken; verder, beschuldigde hij mij van dingen die de ergste innoveerders en leugenaars nooit hadden kunnen bedenken.

Het is duidelijk dat zijn doelstelling is om de geleerden te laten vallen die hem hebben bekritiseerd en een oordeel over hem hebben geveld. Dus liet dit de selefies (speciaal diegenen die in hem (Aboel-Hassan) geloofden en verdedigden) wakker worden.

Dus hoe is het mogelijk om verzoek in te willigen (voor een uitspraak) en hij heeft geprobeerd meer dan achtentwintig Selefie geleerden te laten vallen om zodoende hun oordeel te ontkrachten. In opvolging van zijn vriend 'Adnaan 'Aroer die de uitspraken van grote geleerden, zoals Shaych Ibn 'Uthaymien, Shaych Al-Fauwzaan en Shaych Al-Lahidaan, niet heeft geaccepteerd. En al-Magraawie heeft eerder net als hem (Aboel-Hassan) de uitspraken van een groot aantal geleerden, waaronder Shaych ibn 'Uthaymien en een aantal anderen die ik me nu niet herinner in de wind geslagen.


Hoe is het mogelijk dat hij nu wel de uitspraak van Al-Ladjnaa a-daa-imah zal accepteren en hij heeft al een aantal van hun fatwaas verworpen in een bekende kwestie, zijn ongenoegen daarover uitgesproken en hen zelfs beledigd? En hoe is het mogelijk dat hij een vonnis wil terwijl hij opsplitsing propageerd en zijn tegenstanders, van de edele geleerden, schuim noemt (letterlijk: Ghoethaa` i.e. overschot en datgene wat nutteloos en onbruikbaar is).

Is het niet tijd geworden, voor de (in de maling genomen) Selefiejien om erachter te komen wat voor gevaar deze man, zijn fietnah, zijn doelstellingen, gedragingen en zijn volgelingen vertegenwoordigen!(?).

Dit was een zeer compacte samenvatting van de fasen van de fietnah van Aboel-Hassan Al-M`aribie en zijn aandeel hierin. En waarschijnlijk heb ik bepaalde essentiele punten over het hoofd gezien. En ik heb de ondermijning die deze fietnah teweeg heeft gebracht, welke de Selefiejien nog nooit hebben meegemaakt, en hoe mensen in de deze val zijn gelopen en vervolgens de waarheid hebben teruggevonden achterwege gelaten. Ook heb ik niet vermeld hoe de mensen van begeerten (Ahloel-Ahwaa) en de tegenstanders van manhadj as-Selefie in verschillende landen aan de zij van Aboel-Hassan zijn gaan staan, door hem financieel en moreel te steunen (tegen de Selefiejien).

Ik vraag Allaah de Verhevenste om de wortels van deze fietnah uit te roeien en de Islaam en de moslims hiervan (en van elke fietnah) te verlossen en degene die misleid zijn hun ogen te openen. Voorwaar, onze Heer Die Verhoord de smeekbeden!!!

Moge Allaahs Zegen en Vrede met onze Boodschapper, zijn familie en metgezellen zijn.

Geschreven door Schaych Rabee' ibn Hadee 'Umayr Al-Madchalie op 24/12/1423 NH

Bron: http://www.selefiepublikaties.com/

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos