Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Zijn alle uitnodigers en Geleerden Salafie's? Sheihk Ahmad Bazmool


Is iedereen die uitnodigt naar Allaah een Salafie?

Door: Sheihk Ahmad Bazmool -Hafidahullaah-

De Sheihk Hafidahullaah schreef het volgende in zijn boek: ..........

En de bedoeling van deze twijfel is het volgende: “ Iedereen die da'wah doet naar Allaah en zichzelf aanbiedt voor de da'wah is op de juiste manhaj, en allemaal volgen zij de manhaj van de Salafu Saleh, en we nemen profijt van hen allemaal en het is niet toegestaan om opsplitsing te veroorzaken of het slecht spreken over hun da'wah.”

En deze twijfel is vals vanuit meerdere kanten:

Als eerst, deze uitspraak komt van iemand die niet de werkelijkheid kent, integendeel hij kent niet eens de Islamitische geschiedenis en het is niet eens tot hem gekomen, en het komt van iemand die de overgeleverde teksten hierover niet kent. Is het niet zo dat de Profeet صلى الله عليه وسلم heeft vertelt over de verschillen en opsplitsingen met hetgeen waarmee hij is gekomen van de waarheid! Waren er dan geen khawaarij en qadariyah en shie’a te vinden in deze schiereiland (Saudie-Arabie) tijdens de tijden van de Salaf?

Al-Baghawie Rahimahullaah heeft gezegd: ” De profeet صلى الله عليه وسلم heeft ons bericht over de opsplitsingen in deze Ummaah, en het verschijnen van de Ahwaa (begeertes) en de bida’ (innovaties) in deze Ummaah, en de Profeet صلى الله عليه وسلم heeft hen die zijn Sunnah en de Sunnah van de sahaba volgen bestempelt als de geredde (groep).”

Dus als die sterke periodes van oprecht geloof (Hier word bedoeld de 3 beste eeuwen van Islaam, alqoroen almufadilah) niet ontgaan van innoveerders (mubtadi’a) laat staan de periodes na die tijd (de 3 bekende periodes), ontkomen dan in onze tijd de mensen van bid’a en dwaling?! (nee dus)

Ten tweede: De Salafies die zich vast houden aan de Sunnaah en erna handelen zijn heel erg weinig, en hun zijn in een vervreemding met de mensen op deze aarde in haar algemeenheid, en in het specifiek met de mensen van al hawaa (begeertes) en bid’a (innovaties).

Abie Horaira RadiaAllahu ‘anho heeft gezegd: “De profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: De Islaam is vreemd begonnen en het zal weer zo komen dat het vreemd wordt net zoals de Islaam begon, en de blijde tijdingen zijn voor de vreemdelingen.”

Younes ibn ubaid Rahimahullaah heeft gezegd: “ Het is zo geworden dat hij die bekend raakt met de sunnah een vreemde is, en vreemder is hij die de sunnaah kent.”

En Abu Bakr ibn ‘ayash Rahimahullaah heeft gezegd: ”De Sunnaah in de Islaam is beter/glorierijker dan de Islaam in vergelijking met de andere religies.”

En Yousef ibn asbaat Rahimahullaah heeft gezegd: ”Ahle Sunnaah zijn nog minder dan Alkibriet al Ahmar." (Vertaald: Rode zwavel, maar wat hiermee precies bedoelt wordt weet ik niet, ik heb een beetje opgezocht en sommige zeggen dat het goud is en andere zeggen weer wat anders Allahu A’lem).

En Ibn Al-Qayyim al-Djawzie Rahimahullaah heeft gezegd: “Al-Ghoraba (Vreemdelingen) zijn de geprezene en de gezegenden, en omdat ze zo weinig zijn tussen de mensen worden ze Al-Ghoraba genoemd (vreemdelingen), en de meeste mensen zitten niet op deze eigenschappen (van de vreemdelingen). De mensen van Al- Islaam zijn bij de andere mensen Al-Ghoraba, en de Moeminoen (gelovigen) zijn bij de mensen van Al-Islaam, Ghoraba, en de mensen van kennis zijn bij de Gelovigen, Al-Ghoraba (vreemdelingen), en de Ahle Sunnah die zich afscheiden van de mensen van begeertes en innovaties zijn Al-Ghoraba, en degene die ernaar oproepen (naar de Sunnah) en zij die geduldig zijn bij het tegengeluid van de Mugalifien (Zij die afwijken van de juiste pad) zij zijn de vreemdste van de vreemdelingen.”

Ten derde: Als al die uitnodigers op de waarheid en de sunnaah zitten waarom is deze ichtilaaf (verschillendheid) er dan? Waarom deze partijschap en vijandschap, is het soms zo dat waarheid en eenheid leid tot dit soort opsplitsingen en vijandschap?

Matraf ibn shagier Rahimahullaah heeft gezegd: “ Als al deze begeertes 1 begeerte zou zijn dan zou men zeggen: Hier zit waarheid in (De begeerte), maar totdat het zich opsplitst (deze begeerte), want dan weet elk verstandig persoon dat de waarheid zich niet opsplitst.”

En als deze uitnodigers werkelijk op de waarheid zitten, waarom waarschuwen zij en hen volgelingen tegen Ahle Sunnaah, en waarom lasteren ze de Manhaj Asalafie in veel van hun bijeenkomsten? En waarom beschrijven ze Ahle Sunnaah met vreemde beschrijvingen met als doel het beeld van Ahle Sunnaah te verdraaien/verslechten bij de studenten van kennis en de algemene mensen? Een voorbeeld van wat zij zeggen:’ Ulema haid wa nifaas (Is een schaamloze uitdrukking in het Arabisch waarmee men de positie van de Geleerde omlaag wilt halen), of ze zeggen: ‘Ulema ‘amala (verraders/spionnen/werken voor geld), ‘Ulema manaasib (Geleerden die positie willen) of modaahinoen/ mabaahith (iemand die zijn religie verkoopt) en andere soorten eigenschappen die in de weg komen van de mensen om de waarheid niet te accepteren.

Ten vierde: De Grote geleerden die bekend staan om hun betrouwbaarheid/Kennis/Religie hebben gesproken over een aantal uitnodigers (du’aat), en ze hebben voor hen gewaarschuwd en van hun valse manhaj (methodiek). Een voorbeeld van deze Geleerden zijn bijv. Sheihk ibn baz, Sheihk ibn ‘Utaymien, Sheihk Al Albanie en Sheihk Anajmie Rahimahumollaah (Moge Allaah genadig met hen zijn), en Sheih Abdelaziz Ale Sheihk, Sheihk Fawzaan, Sheihk Rabee’ Al-Madkhalie en Sheihk Zaid Al-Madkhalie en andere dan hun Hafidahumollaah (Moge Allaah hen behouden).


Dus is het nu zo dat deze Geleerden over iets praten wat dus eigenlijk helemaal niet bestaat op deze aardbol?! Of is het zo dat zij over iets praten vanwege jaloersheid en minachting?! Vrij zijn zij van dat!

Ten vijfde: En wie dit allemaal ontkend is bekend bij ons, en wie deze pad volgt wordt tot hen gerekend (dwalers) en er word niets van hen geaccepteerd.

En Sheihk Saaleh Al-Fawzaan Hafidahullaah heeft gezegd: "Wie de innoveerders prijst en de mensen in verwarring brengt met hetgeen zij (Ahlul Bida’) hebben van de waarheid, Dit is 1 van de 2: Of het is een onwetende betreft de manhaj van de Salaf en hun opinie over de innoveerders, dit is dus een onwetende en het is niet toegestaan voor hem om te spreken, en het is niet toegestaan voor de moslims om naar deze persoon te luisteren. Enof het is een vooringenomen persoon, en dat is zo omdat hij het gevaar van albida’ kent en hij kent de gevaren van de mubtadi’a (innoveerders) maar hij is vooringenomen en wilt de bid’a laten winnen. Dit is dus een gevaarlijke zaak, waarin het niet toegestaan is om makkelijk om te gaan met de bid’a en de mensen van bid’a hoe die er maar ook is."Bron: Almo'ain litawdi7 ma'anie athar alimaam ibn sireen.

De geleerden over Yusuf al-Qaradawie
Uitspraken van enkele geleerden van Ahlu-Sunnah wal-Djamaa'ah over Yusuf al-Qaradawie.


Shaykh Muqbil (rahimahullaah) aan het woord:

O kleinzielige persoon! Deze man.. Ja. Die de da’wah van Ahlu-Sunnah aanvalt. Volg, of beter gezegd, haal trekking uit anderen. Dus naar hoeveel personen keken de mensen op alsof hij de Mujaddid* van de Islaam is.


Maar nadat hij de da’wah van Ahlu-Sunnah aanviel. Vernederde Allaah hem en maakt hem klein en verachtelijk.

Van zulke mensen was Muhammad al-Ghazalee. En van hen is Yoosuf al-Qardawee. En van hen is ‘Abdul-Majeed az-Zindaanee. En van hen is, ja, Hasan Ibn ‘Abdullaah at-Turaabee.

En velen van hen, toen zij begonnen Ahlu-Sunnah aan te vallen. Ja (toen overkwam hen hetgeen is genoemd). Ja, en de harten van de dienaren bevinden zich tussen twee Vingers van de Vingers van de Barmhartige. [Uit een hadith van al-Boekhaarie (3246) en Moeslim (2834)]

En de Boodschapper (sallallahoe ‘aleihi wa sallam) sprak de waarheid toen hij zei; Vernedering en ondergeschiktheid is geplaatst op degene die afwijken van mijn bevelen. Dus als het duidelijk wordt van een persoon dat hij tegenstrijdig is aan de Sunnah. Dan wordt hij in zijn leefomgeving. Een persoon die verachtelijk en vernederd is. en er wordt geen aandacht aan zijn woorden geschonken. Nadat hij eerst al-Mujaddid werd genoemd.
Al-Qardawee, moge Allaah zijn twee lippen afhouwen (qarrada) en zijn tong.
Ja, broeders. Hij zegt dat de eerste persoon die op de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) gestemd heeft, Khadeejah is. Foei voor jou, o Qardawee.

* Mujaddid: iemand die de Islaam doet herleven.


Yusuf al-Qaradawi aan het woord:

O broeders. Voor deze plek van mij verlaat.. (van het geven van een khutbah). Wil ik graag iets zeggen over de uitkomst van de verkiezingen in Israël. De Arabieren hadden al hun hoop gevestigd op de overwinning van Perez. En Perez heeft verloren. En dit is van hetgeen dat wij prijzen van Israël. Wij verlangen dat ons land zoals dit land zal zijn.
Slechts door een klein aantal mensen, wordt iemand tot val gebracht (Perez was premier). Het is het volk dat regeert! Er waren daar geen 4 negens (99,99) of 5 negens (99,999 aan stemmen), wat wij kennen in ons land. 99,99%! (van de stemmen). Wat is dit?
Als Allah Zichzelf aan de mensen zou presenteren, dan zou hij niet zo’n hoeveelheid aan stemmen krijgen. Maar, deze leugens, bedriegerij en oplichterij.. Wij begroeten Israël voor hetgeen dat het heeft bereikt.


Shaykh al-Oethaymien (rahimahullaah) aan het woord:

De vragensteller zegt: Een man was aan het spreken over de verkiezingen in een land. En hij vermelde dat een persoon 99% van de stemmen had gekregen. Toen zei hij als commentaar hierop.

“Als Allaah Zichzelf aan de mensen zou presenteren dan zou Hij niet zo’n hoeveelheid aan stemmen krijgen.”
Shaykh al-Oethaymien: Ik zoek mijn toevlucht bij Allaah.
Het is verplicht voor deze persoon om berouw te tonen. Hij toont berouw hiervoor en anders wordt hij gedood, als een afvallige. Want hij heeft de schepping boven de Schepper geplaatst.

Dus hij dient berouw te tonen aan Allaah. En als hij berouw toont, Allaah aanvaard het berouw van Zijn dienaren. En zoniet (i.e. als hij geen berouw toont), dan moeten de gezaghebbers zijn nek slaan (met een zwaard).


Shaykh ‘Oebayd al-Jaabirie aan het woord:

En hij kan een onwetende van de onwetenden zijn. Hij houdt van het goede, en hij heeft geen onderscheidingsvermogen. Dus hij denkt dat Sayyid Qutb, en Hassan al-Banna en al-Mawdudi en an-Nadwi en Fathi Yakan en Yusuf ibn ‘Abdillaah al-Qaradawi, de Egyptenaar die momenteel in Qatar verblijft.

We vragen Allaah om Qatar te zuiveren van hem, en van elke innoveerder, iemand die de mensen leidt naar innovaties. Deze (onwetende) persoon kan denken dat zij geleerden zijn. Maar deze persoon, als hij waarheidsgetrouw is en serieus in hetgeen dat hij beweert. (Namelijk) dat hij de waarheid wenst. Dan zal hij zijn handen wegnemen van hen en zich vrij verklaren van hen, als het voor hem duidelijk wordt gemaakt (dat zij dwalend zijn).
En als hij leugenachtig is, dan zal hij blijven op hetgeen waar hun soortgelijken op zijn. Van het verdedigen van hen, en het zoeken van excuusjes voor hen. En hen vrij spreken van hun fouten (etc). En op dat moment wordt hij tot hen gerekend, en er is geen greintje waardigheid (voor hem).


Shaykh Muqbil (rahimahullaah) aan het woord:

Dus als een zwak persoon spreekt, over een Iemaam van de grote Iemaams, wordt zijn uitspraak niet geaccepteerd, een voorbeeld hiervan is de uitspraak van al-Qardaawie over ash-Shaykh Ibn Baaz.

Hetgeen ‘Abdoel-Majied ar-Raymee las in Jaami’ud-Da’wah. Ay Na’am, Jaami’ud-Da’wah, o broeders. (Jaami’ud-Da; wah) dat de Soennah verspreidde totdat het in de handen kwam van ‘Abdoel-Majied ar-Raymie en hij besmette de Jaami’ (Ad-Da’wah). ‘Abdoel-Majied las de uitspraak van al-Qardaawie en ondersteunde het, en sommige van de onwetende Yemenieten die naar hem luisterden, gingen en vervloekten ash-Shaykh Ibn Baaz.
Ik werd hierover ingelicht door de betrouwbare broeder ‘Abdoer-Rahmaan Ibn ‘Iyaash. Na’am.

Dus als iemand van geen status komt zoals ‘Abdoel-Majied ar-Raymie of Yoesef al-Qardaawie en een Iemaam van de Iemaams van de Moslims ten schande maakt, accepteren we dit hoe dan ook niet.


Shaykh al-Albani (rahimahullaah) nadat hij een vraag kreeg over een opmerkelijke fatwa van Yusuf al-Qaradawi:

Yusuf al-Qaradawi.. zijn (genoten) opleiding is Azhariyyah (i.e. al-Azhar Universiteit Caïro). En het is geen opleiding, op de methodologie van de Quraan en de Sunnah. En hij vaardigt aan de mensen fataawa uit, die afwijken van de sharie’ah (Islamitische Wetgeving). En hij heeft een filosofie die zeer gevaarlijk is.

Als er in de Shar’ (Quraan & Sunnah) is gekomen dat iets verboden is. dan ontdoet hij zich van het verbod door te zeggen: Er is hier geen definitief sluitende tekst voor het verbod. En daarom heeft hij zang toegestaan.


Shaykh Saalih aalush-Shaykh aan het woord:

En (Muhammad) al-Ghazaalee verwerpt de Sunnah als het tegenstrijdig is aan zijn verstand en begrip. En al-Qardawee is op dezelfde methodologie. Ook al heeft hij hierin niet dezelfde duidelijke vertoning als al-Ghazaalee.

En at-Tilmisaanee, hij kent Tawheed al-Ibaadah niet, en hij kent de Sunnah niet. Hij mixt ze alleen in grote verwarring. En het is niet verbazingwekkend, dat al deze 4 en degenen die op hen lijken. Zij komen uit dezelfde school (stroming). En dat is de school van al-Ichwaan al-Moeslimoen. En de fundamenten en methodologieën van deze school zijn bekend. Dus het zal niet verbazen dat soortgelijken als hen in de toekomst ook uit die school komen. En het verbaast niet dat soortgelijken als hen aanwezig zijn in deze tijd. Zolang zij onderwezen blijven worden op de fundamenten van die school. Dus zij worden verworpen en hetgeen waar zij op zijn van specifieke fundamenten. Want zij misleidden de jeugd in de naam van ‘da’wah’.

Voor de gehele video met woorden van Shaykh Saalih aalush-Shaykh, zoek op youtube de video; “Waar is de mest ten opzichte van de kameel?”


En nu Shaykh Muqbil:

Dus op dezelfde manier, als een geleerde van de geleerden van deze tijd opstaat. En met bewijzen de dwaling laat zien van Muhammad al-Ghazalee of Yusuf al-Qardawi of de methodologie van Ichwaan al-Moeslimien. Dan accepteren wij dit en het is verplicht om dit te accepteren.    

Oorsprong in kennis nemen van personen.


Vraagsteller: Assalaamoe `alaykoem Warahmatoellaah

Shaykh Suhaymie: Wa `alaykoemoe as-Salaam Warahmatoellaah

Vraagsteller: Shaykh, bel ik gelegen?

Shaykh Suhaymie: Tafaddal.. (zeg het maar)

Vraagsteller: Hayaak Allaah. Ik heb een vraag betreffende de oorsprong ('asl) van het kennis nemen [van personen]. Is het zo dat wij kennis nemen van elke persoon tot dat het bekend wordt op welke methodiek hij zit, of is de oorsprong dat wij geen kennis nemen tot dat wij zeker weten dat hij een persoon van Soennah is?

Shaykh Suhaymie: Wallaahi edele broeder, een persoon van Soennah is duidelijk en heeft zijn kenmerken. Je bent in staat om hem direct te herkennen

Vraagsteller: Ja

Shaykh Suhaymie: En als het niet duidelijk voor je is geworden, dan zul je aan de hand van de uitspraken [van mensen] duidelijkheid krijgen over wie een persoon van Soennah is en wie tot de mensen van innovaties behoort

Vraagsteller: Ja

Het luisteren naar verhalenvertellers.

Schaych Saalih Al Fawzaan

Vraag: Wat is de regelgeving betreft het luisteren naar verhalenvertellers met als doel het luisteren naar een les, dit omdat ik niet in staat ben om de zittingen bij te wonen van de Geleerden, Ik begrijp namelijk de termgeving niet van de Islamitische wetenschappen, de termen die zij dus gebruiken?

Antwoord: Ga niet zitten met die verhalenvertellers, de Salaf hebben voor hen gewaarschuwd, en hun zijn uitnodigers (prekers) die gebruik maken van de klachten en zelfs als ze gelogen zijn, en ze maken gebruik van verhalen waarvan ze beweren dat het indrukwerkend is op de mensen, en ze houden zich niet bezig met de Qoran of Sunnah, integendeel ze hangen alleen maar af van verhaaltjes en praatjes en dit is waarom de Salaf tegen hen waarschuwden en om niet naar hen te luiseren. Na’am

Bron:
http://sahab.net/forums/showthread.php?t=379598
Audio: http://plunder.com/138f7f57de

Live duroos