Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Weerleggingen moeten gebaseerd zijn op kennis

Imaam Muhammed Naasiroedien Al-Albaanie

Formele Weerleggingen van innovators zijn niet toegestaan [te maken] behalve door diegenen die kennis hebben van de Soennah en de Bid’ah (innovaties). Wellicht herinner je met mij de overlevering van Hudhayfa ibn Al-Yamaan, vermeldt in de Sahiehain [Bukhaari en Moslim], waarin hij zei:

“De mensen waren gewoon de Boodschapper van Allah (Sallah Allahu 'Alaihe wa Sallam) te vragen over ‘het goede’; Ik was gewoon hem te vragen over ‘het kwaad’, in de angst om erin te vervallen.”

En zoals de profeet zei:

Ik ben bekend geworden met het kwade zodat ik er niet in zal geraken. Want zij die het goede niet van het kwade kunnen scheiden zouden er in kunnen vallen.

Dus zouden diegenen die kennis hebben van zowel het goede als het kwade – zoals Hudaifah ibn Al-Yamaan, en in deze tijd zijn– en bekend zijn met de Soennah, het moeten volgen en anderen moeten opdragen het te volgen. En zo ook zouden diegenen die kennis hebben van de innovaties ze moeten vermijden en mensen hier tegen moeten waarschuwen. [Echter] is dat toebedeeld voor diegenen wie capabel zijn in het debatteren met de Ahloel Bidah’ (mensen van innovatie).

Wat betreft diegenen die slechts beperkte kennis hebben opgedaan – zoals bij sommigen van onze broeders – en dan het debat met hen [Ahloel Bidah’] die meer kennis hebben aangaan – zelfs als hun kennis is aangetast met verdorvenheden of overdreven taalkundige analyses - wij adviseren hen, zoals eerder gezegd, zichzelf te beschermen, en Ahloel Bidah’ te vermijden en nooit met hen te debatteren. [Dit] omdat hun harten getroffen kunnen worden met hun verdorvenheden, zoals met de vraag die je heb gehoord aan het begin van deze zitting en zijn antwoord.

Zij [Ahloel Bidah’] luisteren naar iedereen, zowel de zachte als de doordringende persoon, zodat de verdorvenheid zichzelf kan hechten aan het vlees van de luisteraar, totdat Allaahoe Ta’aala voor hem (de weg naar) een geleerde toegankelijk maakt die hem [de geaffecteerde luisteraar] van deze verdorvenheden kan verlossen [door hem te onderwijzen].

Om deze reden, de quotaties van onze voorgangers en rechtgeaarde geleerden, zoals Maalik, Ahmed en anderen, waren allemaal waarschuwingen tegen het zitten met Ahloel Bidah’. Bovendien waren zij gewoon het boycotten van hen te promoten en te bevelen, uit angst dat de verdorvenheden een weg konden vinden naar hun harten. Dit, denk ik, beantwoord – jouw vraag en de andere [eerder gestelde] vraag voor deze samenkomst – met Allah Zijn Toestemming – en zolang we oprecht en bedachtzaam blijven, allereerst in het verkrijgen van profijtvolle zuivere kennis, van het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper (Sallah Allahu 'Alaihe wa Sallam) en volgens de methodologie van de Salaf.

En ook zouden we bedachtzaam moeten zijn voor het in de praktijk brengen van hetgeen we hebben geleerd; en daarna moeten wij Allahoe Ta’aala vragen om ons in staat te stellen, en jullie, in het toenemen van onze kennis.
EINDE.

Vertaling: Aboe Isma’iel Redouan al-Hollandi
Bron: Salafyink.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos