Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Een persoon herken je aan zijn vrienden!!!

Allaah (Soebhaanehoe wa Ta`ala) zegt in de Heilige Qor`aan: ''En wanneer jij (O, Mohammed) degenen ziet die Onze Verzen (spottend) bediscusseren, keer je dan van hen af (vergezelschap hen niet), totdat zij over een ander onderwerp beginnen te spreken!'' [Soerah Al-Anaam Vers: 68.]

Ibn Kethier (rahiemehoellaah) zegt over dit vers: De bedoeling is dat elk individu van de gemeenschap (ervoor oppast) om met leugenaars te zitten die de Verzen van Allaah verdraaien en ze op een manier interpreteren die in tegenstelling tot de juiste bedoeling is. Wanneer iemand dan per vergissing toch met hen zit dan zegt Allaah (Soebhaanehoe wa Ta`ala) hierover:

En als de Satan het jou doet vergeten, zit dan niet, nadat de herinnering tot jou gekomen is, bij het volk dat Dhlimoen (polythesten, kwaaddoeners, Ahloel-bid’ah, zondaars etc.) is! [Soerah Al-Anaam Vers: 68.]

Op gezag van Abdoellaah ibn Masoed (radie Allaahoe `anhoe): er kwam een man naar de Boodschapper van Allaah (sal Allaahoe `alayhie wa sellem) en zei: O Boodschapper van Allaah wat zegt U van een persoon die van een volk houdt terwijl hij zichzelf nog niet met hen heeft samengevoegd. De Profeet (sal Allaahoe `alayhie wa sellem) zei hierop: Een persoon is met diegene van wie hij houdt! [Overgeleverd door al-Boechaarie Kitaaboel-Adeb (96/6169).]

Op gezag van Anes ibn Maalik (radie Allaahoe `anhoe): de Profeet (sal Allaahoe `alayhie wa sellem) heeft gezegd: Een persoon is met degene van wie hij houdt! (i.e. hij zal tot Opstanding gebracht worden met diegene met wie hij gewoon was om in gezelschap mee te verkeren. al-Moebaarekfoerie commentaar At-Tirmidhie-[Overgeleverd door at-Tirmidhie Kitaab az-Zoehd 2492.]

Op gezag van Aboe Hoerayrah (radie Allaahoe `anhoe): de Boodschapper van Allaah (sal Allaahoe `alayhie wa sellem) heeft gezegd: Een persoon belijdt het geloof van zijn vriend. (i.e. hij neemt de gewoonten van zijn vrienden en gezelschap over) Laat eenieder dus kijken met wie hij optrekt! [1]

Ibn Masoed (radie Allaahoe `anhoe) heeft gezegd: Voorwaar een man gaat om en loopt met degene van wie hij houdt en degenen die net zoals hem zijn! [Al-Iebaanah door Ibn Battah 2/476].

Aboe Dardaa (radie Allaahoe `anhoe) heeft gezegd: Een (teken) van het begrip van een persoon is zijn vriendschap, gast(en) en gezelschap! [Al-Iebaanah 2/464].

Op gezag van Moe’aadh ibn Moe’aadh (rahiemehoellaah): ik zei tegen Yehya ibn Sa’ied: O Abaa Sa’ied, een persoon kan noch zijn zoon, noch zijn vriend, noch zijn gezelschap verbergen ook al verbergt hij zijn overtuiging!

Op gezag van Uqbah ibn Alqama (rahiemehoellaah), hij heeft gezegd: Ik was bij Artah ibn Mondhir toen een aantal van de aanwezige gasten vroeg wat wij zeggen over een persoon die met Ahloes-Soennah zit en met hen omgaat maar op het moment dat Ahloel-bid’ah genoemd worden hij zegt dat we niet over hen moeten spreken en het spreken over hen moeten laten Hij zei: Artah zei: Hij hoort bij hen, heb geen twijfel over zijn situatie! Hij zei: Ik was het niet eens met deze uitspraak van Artah totdat ik (Iemaam) Al-Awzaa’i ontmoette hij was een specialist in dit soort zaken Hij (Al-Awzaa’i) zei: Artahs uitspraak is waar en oprecht! Deze persoon verbiedt het om over hen te spreken, wanneer wordt men dan gewaar van hun situatie als er niet over hen gesproken wordt(!) [Taariech Demashq 8/15]

Iemaam Al-Awzaa’i (rahiemehoellaah) heeft gezegd: Wie zijn bid’ah voor ons verbergt kan zijn vriendschap niet voor ons verbergen! [Al-Iebaanah 2/479]

Mohammed ibn Oebaid Al-Gholaabie (rahiemehoellaah) heeft gezegd: Ahloel-bid’ah kunnen alles verbergen, behalve hun vrienden en gezelschap! [Al-Iebaanah 2/479]

Iemaam Ahmed (rahiemehoellaah) heeft gezegd: Wanneer een persoon een innoveerder groet dan houdt hij van hem! [Tabaqaat Al-Hanaabilah 1/196]

Aboe Dawoed As-Sadjestaanie (rahiemehoellaah) heeft gezegd: Ik zei tegen Aboe Abdillaah Ahmed bin Hanbal: Wanneer ik een persoon van Ahloes-Soennah met een persoon van Ahloel-Bid’ah zie zitten, moet ik dat dan zo laten Hij zei: Nee, je moet hem inlichten dat de persoon waar hij zich mee ophoudt een persoon van bid’ah is. Wanneer hij het vergezellen van hem laat, spreek dan (gewoon) met hem, maar wanneer hij dat niet doet weet dan dat hij bij hem hoort!

Ibn Masoed (radie Allaahoe `anhoe) heeft gezegd: Een persoon herken je aan zijn vrienden! Authentiek, overgeleverd door Ibn Abie Yalaa in Tabaqaat Al-Hanaabilah 1/160.

Al-Foedail ibn Iyaadh (rahiemehoellaah) heeft gezegd: De zielen zijn in groepen die elkaar aantrekken geschapen! Diegenen die elkaar ontmoet hebben klikken met elkaar terwijl degenen die elkaar niet ontmoet hebben elkaar afstoten! Het is onmogelijk dat een Soennie zich aangetrokken voelt tot een persoon van bid’ah behalve uit hypocrisie!

Ibn Battah zei vervolgens in zijn commentaar op deze uitspraak van Al-Fodail: Al-Fodail (rahiemehoellaah) heeft hier gelijk, want we zien dit hedendaags met eigen ogen! [Al-Iebaanah 2/456]

Toen Soefyaan ath-Thowrie (rahiemehoellaah) aankwam in Al-Basra begon hij te kijken naar de situatie van Rabie (i.e. Ibn Soebayh) en zijn aanzien bij de mensen. Hij vroeg (een aantal mensen) over wat zijn madhab was. Zij zeiden: Zijn madhab is niets anders dan de Soennah! Hij (Soefyaan) vroeg: Wie zijn zijn vrienden? Zij zeiden: Al-Qaderiyyah! Hij zei: Hij is een Qaderie! [Al-Iebaanah 2/456]

Imaam el-Berbehaarie rahiemehoellaah zegt in Sharh As-Soennah 144: Wanneer je een persoon met iemand van Ahloel-Hawaa ziet zitten, waarschuw hem dan en licht hem over hem in! Wanneer hij na kennisneming nog met hem zit (omgaat) ontwijk hem dan, want hij is voorzeker iemand die zijn begeerten achterna loopt (Saahib Hawaa).

Er werd tegen Al-Awzaa’i (rahiemehoellaah) gezegd dat een persoon zegt dat, hij met Ahloes-Soennah en met Ahloel-bid’ah zit. Al-Awzaa’i zei daarop: Deze persoon wil de Waarheid en het valse gelijk aan elkaar maken! Ibn Batta (rahiemehoellaah) zei in zijn commentaar op deze uitspraak: Wat Al-Awzaa’i hier zegt is waar; deze persoon kent het verschil tussen de waarheid en het valse niet, noch het verschil tussen Iemaan en Koefr. Voor zo iemand als dit is de Qor`aan neergezonden en de Soennah van de Uitverkorene overleverd. Allaah (soebhaanehoe wa Ta`ala) zegt: ((En als zij degenen die geloven ontmoeten, dan zeggen zij: Wij geloven! Maar wanneer zij terugkeren naar hun duivels dan zeggen zij: Voorwaar, wij staan aan jullie kant en voorwaar, wij spotten alleen met hen!?)) [Soerah Al-Baqarah Vers: 14.] [Al-Iebaanah 2/blz.456]

[1] Overgeleverd door at-Tirmidhie Kitaab az-Zoehd 2484, Ahmed, Aboe Daawoed, al-Bayhaqie en Iemaam an-Nawawie noemde hem in Riyaadhoes-Saalihien en zei: de Hadieth heeft een authentieke ketting van overleveraars.


bron: www.selefiepublikaties.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos