Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Weerleggingen op Al-Halabie.

Al Halabie: O.a. weerlegd door Shaych ‘Obayd, Shaych an Nadjmie, Shaych Radjihie, Shaych al Fawzaan, Shaych Rabie,Shaych Mohammed Baazmoel, Shaych Ahmed Bazmoel.


Shaykh Ahmed Bazmoel zegt hier oa:

En nu lever ik over aan jullie en aan anderen van mijn selefiebroeders dat Shaykh al-'Allaamah de vlaggendragen van djar7 wa ta'dil zich heeft uitgesproken over Ali bin Hasan al-Halabi en over Aboe Manaar al-'Iraaqie, dat zij twee mobtadi'ah zijn en dat de iraqezen dit moeten overleveren van Shaykh Rabee'[einde citaat]

Lees verder op de bovenstaande topic op sahab oa de uitspraak en de overlevering van Shaykh Osamah al-'Otaybie die hij overleverd van Shaykh Rabee' waarin hij zegt:

Als 'Ali bin Hasan al-Halabi geen mobtadi' is dan is er geen enkele mobtadi' aanwezig op deze aardbol.

Shaykh al-Fawzaan & Shaykh al-Ghudayaan over `Ali al-Halabi.

Shaykh Ubayd Al Jaabiree over Ali Al Halabi:Het beschermen van de Selefie tegen de misleidingen van al-Halabie.

Shaykh Ahmad Baazmool zei : En ik geef een advies aan al onze Selefie broeders in alle plaatsen van de aarde, hiermee handelend naar de uitspraak van de Profeet – sallallaahoe ‘ alayhie wa sallam -, “ De religie is ( oprecht ) advies.” We zeiden, “voor wie ?” Hij – sallallaahoe ‘ alayhie wa sallam – antwoordde, “voor Allaah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper en voor de leiders van de moslims en hun gewone volk.”

(Het advies is) dat zij uitkijken voor een boek geschreven door ‘Alie Ibn Hasan Ibn ‘Abdoel-Hamied al-Halabie, welke hij genoemd heeft, “Manhadjoes-Salafis-Saalih fie Tarjdiehil-Masaalih wa Tatwiehiel Mafaasied wal-Qabaa’ ih fie Oesoelien-Naqd wal Jarh wan Nasaa’ieh” (de Methodologie van de Vrome Voorgangers in het Afwegen van de Voordelen en het Weg werpen van de Schadelijkheden en Slechtheden in Stelregels van Kritiek en Weerleggen en Adviezen)

Lees meer hier

Weerlegging op het schuilen achter geleerden in prijzingen.

[Introductie van de vertaler:] Nadat Shaych Ahmed an-Najmie (rahiemehoellaah) een fatwaa had gegeven waarin hij verklaarde dat hij niet in staat was om te adviseren om kennis te nemen van de Mashayich van Jordanie (waaronder Alie Hasan al-Halabie) omdat zij Aboel-Hasan en al-Maghraawie (twee innoveerders) steunen en prijzen, kwam er een reactie van Alie Hasan op deze Fatwaa. In deze reactie deed hij (Alie Hasan) een aantal foute uitspraken. Deze uitspraken zijn daarna weerlegd door Shaych Ahmed an-Najmie (rahiemehoellaah) waaronder de volgende uitspraken (eerst komt de uitspraak van Alie Hasan al-Halabie en daarna de weerlegging van Shaych Ahmed an-Najmie):

Hij (Al-Halabie) – moge Allaah hem succes schenken - zegt:
"......En in het specifiek omdat er grote mashayich in de gezegende Bilaad al-Haramain (Saoedi-Arabië) zijn; die nog steeds Aboel-Hasan en al-Maghraawie steunen en prijzen (om deze reden is het volgens Alie Hasan niet mogelijk om deze fatwa op te volgen). Dus kan de vraagsteller of de antwoorder (van de fatwaa) – moge Allaah eenieder beschermen - deze fatwaa algemeniseren, dat degene die deze opmerking krijgt geen kennis van hem genomen wordt?! Zelfs als hij van de grote mashayich is?! En ik wil geen namen noemen in deze kwestie, maar bekend zijn de namen van de grote mashayich die niemand in twijfel kan trekken"

Ik (Shaych Ahmed an-Najmie) zeg ten eerste: Niet iedereen in Bilaad al-Haramain (Saoedi-Arabië) is op eenzelfde `aqiedah (geloofsovertuiging), integendeel, onder hen is de verkapte (vermomde) hizbie, en de Soennie; die niemand wilt confronteren, en onder hen is de Selefie; die het op zich heeft genomen om het woord van de waarheid te zeggen zolang het profijt inbegrepen is bij het uitspreken ervan. Daarna, noem voor ons deze mashayich zodat wij hen kunnen adviseren, en ik geloof dat degene die hen steunt en prijst – als zij selefies zijn – ik geloof dat zij niet hebben gelezen, en de dwalingen van deze twee personen niet zijn tegengekomen, en het is niet toegestaan voor jou om met hen te argumenteren, terwijl jij reeds weet wat deze twee personen hebben van afdwaling, integendeel het is verplicht voor jou om hen te adviseren, en weg te blijven van hun weg.

Ten tweede: Wie al-Maghraawie prijst nadat hij weet over zijn gaarijitische neigingingen, het is verplicht om hem (de prijzer) als hetzelfde (de dwalende) te beschouwen, en ik weet niet of iemand van de bekenden van Ahl as-Soennah zal afzien om hem als hetzelfde te beschouwen.

Ten derde: Dat Ahl as-Soennah slechts behaald hebben wat zij behaald hebben aan eer en voorsprong door middel van waar zij op zitten van standvastigheid op de Waarheid, en het volgen van het bewijs en volgens het begrip van de Vrome Voorgangers, dus ik kan me niet voorstellen dat iemand van hen iemand van de mensen zal vleien betreffende de Religie van Allaah.

Daarna de uitspraak van de Shaych (al-Halabie) – moge Allaah hem succes schenken: "Dus kan de vraagsteller of de antwoorder – moge Allaah eenieder beschermen - deze fatwa algemeniseren, dat degene die deze opmerking heeft geen kennis van hem genomen wordt?! Zelfs als hij van de grote mashayich is?!"

Ik (Shaych an-Najmie) zeg: Ja, en ik kondig het uitdrukkelijk aan, dat degene die spreekt met de woorden van de Gawaarij, het is niet toegestaan om kennis van hem te nemen, wie het ook is. En zijn wij (niet) gevallen (in hetgeen) waarin wij gevallen zijn, en zijn er (niet) tussen ons de opblazers, de moekaffirien (degenen die moslims ongelovig verklaren) en de vernietigers, enkel vanwege het feit dat zij in de leer zijn geweest bij degene die spreken met de woorden van de Gawaarij, en via de boeken van degene die spreekt met de woorden van de Gawaarij? En is deze opmerking klein?

Heeft de Profeet صلى الله عليه وسلم niet gezegd: (Aan het einde der tijden zal er een volk komen van jonge dwazen, zij spreken met de spraak van de beste der mensen (maar) zij schieten uit de religie zoals de pijl uit de boog schiet. Zij reciteren de Qor'aan, denkend dat het in hun voordeel is, terwijl het tegen hen (in hun nadeel) is.) Overgeleverd door al-Boechaarie. En in een overlevering van hem: ( Als ik hen zou tegenkomen dan zou ik hen zeker doden zoals (het volk van) `Aad gedood werd. ) En in een (andere) overlevering: (zoals (het volk van) Thamoed gedood werd). Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim. En in een (andere) overlevering: ( (zij (de Gawaarij) zijn) De slechtste gevallenen onder de oppervlakte van de hemel) en in een andere overlevering: (De beste gevallenen zijn degenen die gedood zijn door hen (i.e. door de Gawaarij.) Overgeleverd door Ahl as-Soenan. En in een andere overlevering: (Waar jullie hen ook ontmoeten, doodt hen dan, want in het doden van hen is een beloning bij Allaah ). Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim. En in een andere overlevering: (De Honden van de Hel) Zoals Ibn Maajah heeft overgeleverd in zijn inleiding.

Na deze overleveringen, wordt er dan gezegd: Deze opmerking is klein? En dat het niet gewenst is om te zeggen dat er geen kennis gezocht dient te worden bij de persoon die deze opmerking krijgt of dat sommige mensen degene, die met deze woorden spreekt, zullen vleien?

Shaych Ahmed bin Yahyaa an-Najmie
Bron: Weerlegging op al-Halabie


Zie hier voor meer:
http://6217633279052737094-a-1802744...attredirects=0

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos