Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

De student van kennis tussen ordelijkheid en chaos

Door Shaykh Muhammad Ibn ´Abdi l-Wahhaab l-´Aqeel - hafidhahu l-Laah.

Assalaamu ´alaykum wa-rahmatu l-Laahi wa-barakaatuhu,

Alle Lof zij Allaah, de Heer der werelden. En Zijn vrede en gebeden zij met de gestuurde [als] Barmhartigheid voor de werelden, onze Profeet Muhammad, zijn familie en zijn metgezellen. Voorts:

Welkom o broeders ter wille van Allaah - ta´aala - op deze ontmoeting van kennis die vanuit de reine stad van de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem - wordt uitgezonden. Zoals jullie al hoorden, de inhoud van deze lezing zal draaien rondom het belang van zorgvuldigheid van de student van kennis in zijn reis van het kennis opdoen.

Het is vanzelfsprekend - o geliefde broeders - dat de verdienste van kennis, de verdienste van het vergaren ervan, de verdienste (van het bijwonen) van haar bijeenkomsten en de verdienste van haar mensen (hoog zijn). Allaah - ´azza wa jall - zegt (interpretatie van de betekenis):

´´Allaah zal de gelovigen onder u en hen die kennis werd gegeven in rang verheffen.´´ [Suuratu l-Mujaadala:11]

En Hij zegt, Verheven is Hij (interpretatie van de betekenis):

´´Allaah getuigt, dat er geen God is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Hij en de Engelen en degenen die kennis bezitten, getuigen dit eveneens, handhavende de rechtvaardigheid; er is geen God die het recht heeft aanbeden te worden behalve Hij, de Almachtige, de Alwijze.´´ [Suuratu ´Aali ´Imraan: 18]

En Hij zegt, Verheven is Hij (interpretatie van de betekenis):

´´Slechts Zijn dienaren die kennis bezitten, vrezen Allaah.´´ [Suuratu l-Faatir: 28]

En de Profeet van Allaah - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem - zegt in een authentieke overlevering:

''Wie een weg bewandeld en daarmee opzoek gaat naar kennis, voor hem vergemakkelijkt Allaah de weg naar het Paradijs.'' [Overgeleverd door Moeslim]

Kennis behoort tot de meest geweldige aanbiddingen waar Allaah - ´azza wa jall - van houdt en zo ook houdt Hij van haar mensen. Daarom beval Allaah Zijn Profeet Muhammad - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem - hiermee (met het vergaren van kennis). Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

´´Weet dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allaah, en vraag om vergeving voor jouw zonden en voor de zonden van de gelovige mannen en de gelovige vrouwen.´´ [Suuratu Muhammad: 19]

En Hij beval Zijn Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem - om zijn Heer te vragen voor vermeerdering in kennis. Hij zegt (interpretatie van de betekenis) :

´´En zeg: 'O mijn Heer, doe mij toenemen in kennis'.…´´ [Suuratu t-Taaha: 114]

Doordat de status van kennis en de status van haar mensen [zo hoog is], is het van de noodzaak dat hiermee zeer zorgvuldig omgegaan wordt en dat de student van kennis zijn tijd goed invult en dat de student van kennis eveneens zijn manier in het opdoen van deze kennis ordent.

Vanwege het feit dat kennis (opdoen) een aanbidding is van de aanbiddingen is het essentieel van belang dat de voorwaarden voor het accepteren van een daad daarin volbracht worden. En dat zijn; de student van kennis dient kennis te vergaren zuiver omwille van het Aangezicht van Allaah, niet om gezien te worden, niet om gehoord te worden, niet om aanzien, niet om een [bepaalde] positie, niet om het wereldse en dit behoort tot de meeste belangrijke voorwaarde. Allaah - ´azza wa jall - accepteert de daad van de verrichter [ervan] niet, behalve hiermee. Deze voorwaarde profileert, met name door de vele misleidingen die de student van kennis misleidt wanneer hij (kennis) opdoet. Totdat zijn intentie afwijkt van een zuiver correcte intentie.

Aanzien wacht op de student van kennis, eergevoel wacht op de student van kennis, aanspraak willen maken in zittingen wacht de student van kennis, het wereldse wacht op de student van kennis, de mensen en hun dienstbaarheid wacht de student van kennis. Daarom is het noodzakelijk dat de student van kennis ten eerste op de intentie let, en hij zijn intentie bij het opdoen van kennis zuiver omwille van het Aangezicht van Allaah - subhanahu wa ta´aala - maakt. Niet om gezien te worden en niet om gehoord te worden.

Vandaar dat de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem - waarschuwde dat het hart van de student van kennis afwijkt voor het wereldse, hij waarschuwde hem dat zijn kennis omwille van iets anders buiten Allaah - ´azza wa jall - wordt opgedaan. Hij - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem - zei:

''Hij die kennis opdoet omwille van wereldse doeleinden, terwijl hiermee het Aangezicht van Allaah gezocht zou moeten worden, zal de geur van het Paradijs niet ruiken.'' [Overgeleverd door Abu Daawud]

Ook zei hij - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem: ''De eersten die naar de Hellevuur gesleept zullen worden op de Dag des Oordeels zijn er drie..'' En noemde van hen, een voordrager van de Qur`aan, waarna hij bij Allaah komt en Hij hem hierover vraagt, waarop hij zegt: ''O mijn Heer, ik reciteerde de Qur`aan en onderwees deze omwille van U. Ik vergaarde kennis en onderwees deze omwille van U.'' En dan zegt Degene waarvoor geen geheim verborgen blijft - subhanahu wa ta´aala: ''Jij hebt gelogen; je hebt slechts de Qur`aan gereciteerd zodat de mensen zouden zeggen 'hij is een voordrager (van de Qur´aan) '.'' En je hebt kennis bestudeerd, zodat mensen zouden zeggen 'Hij is een geleerde' - en dat werd gezegd.'' Daarna wordt hij op zijn gezicht weggesleept totdat hij in de hel wordt geworpen.

En in een andere Haadith zegt de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem:

''Twee hongerige wolven die losgelaten worden te midden van een kudde schapen, brengen niet meer schade op, dan het verlangen van een persoon naar geld en eer, ten opzichte van zijn geloof.'' [Overgeleverd door ad-Daarimee]

Misleidingen zijn er veel o student van kennis, dus let op dat je niet ontspoort, waardoor het wereldse en het hiernamaals verloren gaan, moge Allaah ons daarvan beschermen.

De tweede voorwaarde (is) dat jouw kennis conform de Leiding van de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem -is:

Kennis is: Allaah zei, Zijn Profeet zei, en de Sahaaba zeiden en daaropvolgend bevindt zich niets [om als kennis aangemerkt te worden].

Kennis is hetgeen wat overeenkomt met 'qaala haddathana' ('hij zei en er is ons overgelverd') en alles daarbuiten zijn influisteringen van duivels.

Het is noodzakelijk om hetgeen waarmee de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem - is gekomen te leren, het is noodzakelijk om jezelf tot geduld aan te sporen voor hetgeen waarmee de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa ´alaa aalihi wa-sallem - is gekomen, en het is noodzakelijk om de geloofsleer van de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem - te leren, de aanbiddingen van de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem, de omgang van de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa ´alaa aalihi wa- sallem - en de gedragscode van de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem.

Het is noodzakelijk om je ijverig in te zetten om te zorgen dat je methodiek overeenkomt met de methodiek van de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem, zijn weg en zijn Sunnah. Met name in tijden van Ghurba (vervreemding), des te meer de tijd verstrijkt vanaf de (tijd dat de) Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem - (gezonden werd), weten wij dat er geen redding is voor wie na hem is gekomen, behalve door het navolgen van hem - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem. Vandaar dat de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem - waarschuwde tegen het ontlopen van zijn bevel, hij zegt:

''Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak (de Islaam), het zal verworpen worden.'' [Overgelverd door Buchaari en Moeslim]

En hij zei, - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem:

"Wie iets aan deze zaak van ons toevoegt, wat er niet toe behoort, het zal worden verworpen.'' [Buchaari en Moeslim]

Innovaties in de kennis zijn er velen, de Islamitische wetsscholen die zich toeschrijven aan de Islam zijn 73 wetsscholen, zoals de Profeet- salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem - zei:

''Voorzeker [de volgelingen van] deze Religie zullen zich opsplitsen in drieënzeventig sekten, waarvan er tweeënzeventig in het Vuur zijn, terwijl er één in het Paradijs is: en dat is de Jamaa´ah.'' [Overgeleverd door Abu Dawud en Al-Haakim]

Of (zoals) hij zei:

''Degenen die zich bevinden op datgene waarop ik en mijn metgezellen zich vandaag de dag op bevinden.''

Dus alvorens je begint, o student van kennis, met het vergaren van kennis is het noodzakelijk dat je je voet plaatst op de plek waar de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem - hem heeft geplaatst, zonder toevoeging of vermindering. En pas op dat je het laat afwijken van de Sunnah van de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem - en zijn weg. Dwaalsporen zijn er vele, of het is blindelings volgen of begeerten achterna gaan, dwaalsporen zijn er vele. Waartoe behoort: het blindelings navolgen van de vaders, voorvaderen en ouderen. Zo ook; begeerten navolgen of Ta´assub (dweepzucht/koppigheid) of - wij vragen Allaah om een gezonde toestand - het opvolgen van de kwade geleerden, want dit behoort tot de grootste dwaalsporen welke er voor zorgen dat de student van kennis afdwaalt van het navolgen van de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem.

Wees gewaarschuwd, o student van kennis, dat je afdwaalt van de religie van jouw Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem - en zijn pad:

“Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak (de Islaam), het zal verworpen worden.”

´´Een ieder die Mijn leiding volgt, zal noch dwalen noch ongelukkig zijn. Doch degene die zich van Mijn gedachtenis zal afwenden, zal in benauwde omstandigheden leven en op de Dag der Opstanding zullen Wij hem blind doen opstaan.´´ [Suuratu t-Taaha: 123/124]

Zo ook, o student van kennis, is het noodzakelijk dat je bij jouw zoektocht naar kennis de weg bewandelt, die de vrome voorgangers - rahimahumu l-Laahu ta´aala - ook bewandelden. Het is een vereiste om geordend te zijn in het opdoen van kennis. En het is noodzakelijk om te beginnen waarmee de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem - en de vrome voorgangers mee begonnen: (En dat is het) beginnen bij het elementaire en daarna [onverstaanbaar]. Vervolgens de overige pilaren van de Islaam en daarna de pilaren van Imaan (geloof).

Vandaar dat de geleerden kennis verdeelden in twee categorieën:

Zij zeggen, de kennis welke verplicht is voor iedere persoon, deze is niet toegestaan voor een volwassen Moslim met verstand - onder geen enkele voorwaarde - na te laten of er onwetend over te zijn. Dus daartoe (tot de categorieën van kennis) behoort de kennis die verplicht is voor een ieder [om te weten]. En het past de student van kennis niet om van de individuele plicht naar de gezamenlijke plicht te gaan voordat hij deze niet beheerst. Daarom zeiden de geleerden - rahimahumu l-Laah: ''Alles wat verplicht voor jou is om te geloven, of verplicht voor jou is om zeggen, of verplicht voor jou is om te doen, of verplicht voor jou is om te verlaten, is verplicht voor jou om te bestuderen.'' Als je vervolgens vermeerdert [in het opdoen van kennis] dan valt dit onder de gezamenlijke plicht en des te meer kennis je vergaart des te meer je geloof in Allaah - subhanahu wa ta´aala - toeneemt.

Daarom is het noodzakelijk dat de student van kennis een pad uitstippelt die overeenkomt met het pad van de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa ´aala aalihi wa-sallem - dus hij begint waarmee de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem - begon in de geloofsleer. Vanuit het opzicht dat de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem - 13 jaar doorbracht en de mensen uitnodigde naar 'Laa Ilaaha illa l-Laah', wanneer de student van kennis dit onderdeel beheerst: (En dat is) at-Tawheed (éénheid van Allaah in aanbidding), haar uitleg en het begrijpen ervan, dan stapt hij daarna over op de rest van de zuilen van Imaan. En wanneer hij deze beheerst met de bewijzen, dan gaat hij verder naar de rest van de geloofsleer. Dan naar de zuilen van Islaam, zuil voor zuil, totdat hij terecht komt in het laatste onderdeel van Imaan.

Zo hoort de student van kennis zichzelf te funderen, hij bewandelt het stap voor stap in een stevige lijn. Niet zoals de toestand van sommige studenten van kennis is, (die) vissen in kennis. Hij pakt van hier een sectie en vandaar een sectie zonder zich te funderen en zonder te beginnen waarmee de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem - begon, vandaar toen de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa ´alaa aalihi wa-sallem - Mu´aad ibn Jabal stuurde naar de mensen van Yemen zei hij:

''Voorwaar, o Mu´aad, jij gaat naar een volk van de mensen van het Boek, het eerste waar je hen naar uitnodigt is dat zij Allaah één maken [in aanbidding]. Als zij dit geleerd hebben, vertel hen dan dat Allaah hen vijf gebeden in hun dagen en nachten heeft voorgeschreven. En als zij het gebed verrichten, vertel hen dan dat Allah voor hen de Zakaat van hun rijkdommen verplicht heeft gesteld, het wordt genomen van de rijken onder hen en gegeven aan de armen onder hen. En als zij dat accepteren, neem dan hun Zakaat, maar vermijdt de eigendommen van de mensen. '' [Buchaari en Moeslim]

Zo ook is het verplicht voor de student van kennis om zichzelf te funderen en te grondvesten in kennis. Het is noodzakelijk dat je geduld hebt, het is noodzakelijk dat je je borst verruimt, het is noodzakelijk dat je je ziel bestrijdt, en het is noodzakelijk dat je haar losbandigheid bedwingt, anders kan je je niet overgeven aan het kennis vergaren en vroeger zeiden ze: ''Geef je totaal over aan (het vergaren van) kennis en je zult er een klein portie van ontvangen.''

Maar wat wij vandaag de dag, spijtig genoeg, aanschouwen van sommige studenten van kennis en degenen die ermee bezig zijn, van het verlaten van de wettelijke fundering of het verlaten van het bestuderen van kennis op de manier van de Profeet - salla l-Laahu ´alayhi wa-sallem, of het bezig houden met zaken die niet voor hen bedoeld zijn. Zij verlaten hetgeen wat Allaah - ´azza wa jall - voor hen verplicht heeft gesteld en houden zich bezig met (zaken) die Allaah - ´azza wa jall - niet verplicht heeft gesteld en dat is fout. Op hen is de uitdrukking 'de relatie met zijn moeder verbroken, (maar) is deugdelijk voor zijn tante' van toepassing en dat is fout. Het is verplicht voor jou om ten eerste goed te zijn jegens jouw moeder, vervolgens diegene die daar het meest dichtbij staat en diegene die daarna het meest dichtbij staat en zodoende.

Leer, handel, nodig uit en wees geduldig voor hetgeen Allaah - ´azza wa jall - verplicht heeft gesteld, vervolgens grondvest je jezelf in kennis, stap voor stap.

En één van de beste boeken die verzameld is (voor het opdoen van) kennis - moge Allaah jullie beschermen - is het boek van Ibn ´Abdi l-Barr l-Maaliki rahimahu l-Laah: 'Jaami´ Bayaan l-´Ilm wa Fadlihi'. Deze behoort tot de meest geweldige boeken van kennis die de overleveringen van de vrome voorgangers over de methodiek van het kennis vergaren heeft verzameld. Er zijn nog vele (andere) kleinere boeken waarin de methodiek van het kennis opdoen in voorkomt.

Het is noodzakelijk voor de student van kennis - moge Allaah jullie beschermen en zorgzaam over jullie zijn - dat hij het bewandeld en dat hij die chaos verlaat, welke voorkomt bij sommige studenten van kennis door het nemen van hier en daar zonder wettelijke fundering.

Dit is het wat Allaah voor ons heeft vergemakkelijkt om uit te spreken. En ik vraag Allaah om mij en jullie succes te schenken in de religie. En Allaah is de Allerhoogste en Weet het beste.

En vrede en gebeden zij met de Profeet, zijn familie en zijn metgezellen.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Voetnoot van de vertaler: Dit is een les genomen uit een telelink welke via de broeders van de site 'albarbhary.net' is gehouden op 20-06-2011. De oorspronkelijke bron is te vinden op de volgende link:

http://www.albarbhary.net/vb/showthread.php?t=2729

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos