Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Manhadj adviezen voor de beginners in Selefiyyah

Deel 1 Shaykh Aboe ‘Umar Usaamah ibn ‘Ataayah al-‘Utaybee

-Hafidahoe Allaah-

Assalaamoe Alaykoem Warahmatoellaahi Wabarakaatoehoe, Alle lof is aan Allaah, we prijzen Hem, we zoeken Zijn steun en we vragen om Zijn vergiffenis. We zoeken toevlucht bij Hem tegen het slechte in onszelf en tegen het slechte van onze daden. Wie geleid wordt door Allah, er is voor hem geen dwaling, en wie Allah laat dwalen er is voor hem geen leiding. Ik getuig dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, alléén zonder deelgenoot aan Hem toe te kennen. En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

{O jullie die geloven, vrees Allah vol ware godvrees voor Hem, en sterft niet anders dan als moslims.} [ale-Imraan:102]
{O mensheid, vrees jullie Heer die jullie schiep uit één enkele ziel en daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vrees Allah in wiens naam jullie elkaar (om hulp) vragen en (onderhoud) de familiebanden. Voorwaar, Allah is de Waker over jullie.} [an-Nisaa:1]
{O jullie die geloven, vrees Allah en spreek het ware woord. Hij zal jullie goede daden aanvaarden en jullie zonden vergeven. En wie Allah en Zijn Booschapper gehoorzaamt: waarlijk, die heeft een geweldige triomf behaald.} [al-Ahzaab:70/71]
Voorwaar, het meest waarachtige Woord is het Woord van Allaah en de beste leiding is de leiding van Muhammed –salla Allaahoe ‘alayhie wasallam-. En de slechtste zaken zijn de vernieuwde zaken. En elk vernieuwde zaak is een innovatie. En elke innovatie is een dwaling. En elke dwaling is in het Hellevuur.
Oh Moslim, weet dat het succes dat Allah aan jou gegeven heeft is dat jij de Islaam binnen bent getreden of dat jij je hierop bevindt. Dit is van de grootste gunsten waarmee Allah Zijn dienaar begunstigt. Allaahعز وجل zegt:
{Zeg: Met de gunst en barmhartigheid van Allaah, hiermee moeten zij blij zijn. Dit is beter dan hetgeen zij verzamelen (rijkdom).} [Younes: 58]
Als Allaah een persoon heeft begunstigd door hem te leiden naar de Islaam, dan heeft Hij hem bevoorrecht en uitgekozen uit vele mensen. Hij heeft hem succes geschonken met deze grote religie, die Allaah heeft gekozen voor Zijn dienaren en waar Hij hen tevreden over heeft gemaakt.
{Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt, Mijn gunst aan jullie voltooid en de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.} [al-Maa’idah: 3]
Als een persoon succes heeft gekregen dankzij deze religie en Allaah hem hier naartoe heeft geleid, dan dient hij blij te zijn met deze grote gunst. Hij moet ook weten dat dit zijn hoofdkapitaal is, hij moet dus voorzichtig zijn met zijn hoofdkapitaal en deze verder ontwikkelen door meer goede handelingen te verrichten die Allaah heeft bevolen en weg te blijven van slechte en verboden zaken die Allaah heeft verboden.
Vervolgens als Allaah de begeertes van een moslim wegneemt en het voor hem makkelijk heeft gemaakt doordat hij iemand treft die hem wijst naar de methodiek van de vrome voorgangers dan is dit van de grootste gunsten. Zoals sommige van de selef – Moge Allaah barmhartig met hen zijn – hebben gezegd, “ Tot de hulp voor een bekeerling behoort het dat hij het succes verkrijgt [door geleid te worden] naar een persoon van de soennah.”
Als Allaah عز وجل jou heeft geleid, o moslim, naar de methodiek van de vrome voorgangers en het vasthouden hieraan, weet dan dat dit een heel grote gunst is die vele moslims niet hebben verkregen. Dit is omdat de Shaytaan de dwalende mensen van innovaties en problemen gebruikt om de mensen te misleiden en weg te houden van de Waarheid en de Leiding. Voorwaar, de Shaytaan is verheugder met een innovatie dan met een zonde. Voor de innovatie wordt meestal geen berouw getoond; de persoon die [een innovatie] begaat denkt dat hij hiermee dichterbij Allaah komt terwijl hij alleen maar verder verwijderd raakt van Allaah. Daarom is het aan de moslim om dankbaarheid te tonen aan Allaah voor de gunsten van de Islaam. En het is aan de selefie die succes heeft verkregen om de Islaam te praktiseren zoals Allaah dat heeft bevolen, want een selefie praktiseert het vers:
{Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt, Mijn gunst aan jullie voltooid en de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.} [al-maa’idah: 3]
Een selefie is tevreden met de Islamitische religie en is niet tevreden met iets anders dan dit. Hij zet zich volledig in om deze complete en vervolmaakte Islaam te zuiveren. De selefie is degene die zich onderscheid door vast te houden aan dit grote fundament en de grote gunst van Allaah عز وجل. Wat betreft de moslim die nalatig is in het beschermen van zijn religie, en de begeertes en dwalende fitan volgt: hij heeft geen dankbaarheid getoond aan Allaah voor de gunst die hij heeft verkregen en wordt daarom bedreigd met de bestraffing. Allaah عز وجل zegt:
{En wie de boodschapper tegenwerkt nadat de leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen, Wij laten hem (gaan naar) waarnaar hij zich afgekeerd had en Wij zullen hem de hel binnenleiden en dat is de slechtste bestemming.} [an-Nisaa: 115]
En Allaah عز وجل zegt:
{En dit is mijn rechte weg, volg deze en volg geen andere wegen die jullie zullen opsplitsen van zijn weg. Hiermee zijn jullie vermaand opdat jullie godvrezend zullen zijn.} [al-An’aam: 153]
En ik heb jullie gisteren de overlevering van ibn Mas’oed -Moge Allaah tevreden met hem zijn- medegedeeld waarin hij zei: “De boodschapper van Allaah – Salla Allaahoe ‘Alayhi Wasallam- tekende voor ons een rechte lijn en naast deze lijn tekende hij andere lijnen. Hij zei, ‘Dit (de rechte lijn) is de Islaam en de andere [lijnen] zijn de (afwijkende) wegen. Aan elk van deze [afwijkende] wegen staat een duivel die hiernaar uitnodigt.’Daarna reciteerde hij de uitspraak van de Meest Verhevene:
{En dit is Mijn rechte weg, volg deze en volg geen andere wegen die jullie zullen opsplitsen van zijn weg. Hiermee zijn jullie vermaand opdat jullie godsvrezen zullen zijn.} [al-An’aam: 153]
Daarom als een moslim het succes heeft verkregen tot de methodiek van de selef en weet hoe belangrijk het is om deze methodiek zuiver te houden waarover de profeet – Salla Allaahoe ‘Alayhi Wasallam- heeft gezegd:
“Ik heb jullie op de zuivere weg achtergelaten, haar nacht is zoals haar dag. Niemand wijkt hiervan af behalve degene die vernietigd is.”
En al-‘Irbaad ibn Saariyah – Moge Allaah tevreden over hem zijn- zei, “De boodschapper van Allaah – Salla Allahoe ‘Alayhi Wasallam- vermaande ons op een manier waardoor de harten angstig werden en de ogen begonnen te tranen. Wij zeiden, ‘O, Boodschapper van Allaah! Dit lijkt wel op een afscheidstoespraak, geef ons daarom advies.’ Hij zei,‘Ik adviseer jullie om Allaah te vrezen en naar jullie (regerings) leiders te luisteren en (hen) te gehoorzamen. Zelfs wanneer een slaaf jullie leider wordt. Want voorwaar, degene van jullie die lang zal leven, zal veel verschillen zien. Houdt je vast aan mijn Soennah en aan de Soennah van de rechtgeleide khaliefen die na mij zullen komen. Bijt je hier stevig aan vast met je achterkiezen. En wees gewaarschuwd voor nieuwe toevoegingen, want iedere toevoeging is een Bid’ah (innovatie) en iedere Bid’ah is een dwaling.’”
En in de overlevering van Jaabir – Moge Allaah tevreden met hem zijn – (die is overgeleverd door ) an-Nasaa’ie en anderen:
“..En elke dwaling is in de hel.”
O moslim, degene die bewust is van de authentieke islaam die gefundeerd is op de eenheid van Allaah عز وجل en de oprechte toewijding aan Hem in aanbidding en de eenheid van de boodschapper van Allaah – Salla Allaahoe ‘Alayhi Wasallam – in het opvolgen.
De selefie is degene die heeft begrepen wat “La ilaha ila Allaah Mohammed rasoeloellaah” inhoudt. Degene die heeft begrepen wat deze twee getuigenissen inhouden. “La ilaha ila Allaah” (betekent) niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Allaah. Hij wijdt zich toe aan Allaah عز وحل alléén met alles wat Hij heeft verordend en hij zoekt toenadering tot Hem met datgene waar Hij van houdt van goede daden en blijft weg van de verboden zaken.
De moslim, wanneer hij weet wat de betekenis is van ”La ilaha ila Allaah” en wat deze uitspraak met zich meebrengt, en weet wat de betekenis is van “Mohammedan Rasoeloellaah” –Salla Allaahoe ‘Alayhi Wasallam- dat er geen enkele boodschapper gevolgd dient te worden behalve de boodschapper van Allaah – ‘Alayhi Salaat Wasalaam – en dat het volgen van de boodschapper – ‘Alayhi Salaat Wasalaam – de redding is en de deur van het paradijs gesloten blijft voor degenen die hem – Salla Allaahoe ‘Alayhi Wasallam – niet volgen.
Wanneer de moslim, de moewahied, de soennah en de weg van de boodschapper – Salla Allaahoe ‘Alayhi Wasallam – volgt dan wordt de deur van het paradijs voor hem geopend. Daarom is de boodschapper van Allaah – Salla Allaahoe ‘Alayhi Wasallam – die bemiddelt voor de mensen van het paradijs om het paradijs binnen te treden. Deze (paradijs) word niet geopend behalve voor hem en niemand zal het binnentreden behalve degenen die zich op zijn weg bevinden en zijn soennah volgen. Maar het voorrang krijgen en weggehouden worden van de bestraffing is afhankelijk naar mate zij de boodschapper van Allaah – Salla Allaahoe ‘Alayhi Wasallam – hebben gevolgd.
Degene getuigt dat Mohammed de boodschapper van Allaah is, wat wil zeggen dat hij – Salla Allaahoe ‘Alayhi Wasallam – een boodschapper is die gestuurd is door Allaah en dat zijn religie alle voorgaande religies heeft opgeheven en zijn wetgeving alle voorgaande wetgevingen opgeheven heeft. Deze religie is de ware religie.
{En wie een andere religie dan de Islaam wenst, van hem zal het niet geaccepteerd worden en hij zal in het hiernamaals tot de verliezers behoren} [ale-‘Imraan: 85]
Weet dat de religies van de profeten hetzelfde zijn ten opzichte van de Tawhied. Maar de islaam is vollediger en volmaakter en de Islamitische wet is de beste en soepelste wetgeving en het meest geliefd bij Allaah عز وجل. De getuigenis dat Mohammed de boodschapper van Allaah is, brengt met zich mee dat je de boodschapper gelooft in alles wat hij verteld heeft, dat je hem gehoorzaamt in zijn bevelen, dat je wegblijft van alles wat hij heeft verboden en voor gewaarschuwd heeft en dat je geen toenadering zoekt bij Allaah en dat je Allaah niet aanbidt behalve met datgene wat Hij heeft verordend middels de uitspraken en overleveringen van Zijn boodschapper – Salla Allaahoe ‘Alayhie wasallam.
En daarom weet een selefie dat een handeling niet correct is en aanvaard wordt behalve wanneer deze gepaard gaat met de correcte twee getuigenissen (la ilaha ila Allaah Mohammedan rasoeloellaah) en dat deze met een zuivere intentie is, hiermee de soennah van de boodschapper – Salla Allaahoe ‘Alayhie Wasallam – volgend.
{Om jullie te beproeven, wie van jullie de beste daden verricht.} [al-Moelk: 2]
Al-Fudayl zei (dat dit vers betekent) de meest zuivere en correcte [daden]. Allaah de Meest Verhevene heeft gezegd:
{ Zij werden niets anders bevolen dan Allaah met zuivere aanbidding te aanbidden, als Hoenafah. En het gebed te verrichten en de zakaat te geven en dat is de rechte godsdienst.} [al-Baynah: 5]
En Allaah –Soebhanahoe wa Ta’ala- zei:
{Wie dan hoopt op de ontmoeting met zijn Heer, laat hem goede daden verrichten en laat hem in zijn aanbiddingen geen enkele deelgenoot aan zijn Heer toekennen.} [al-Kahf: 110]
En de meest verhevene heeft gezegd:
{Zeg (O Mohammed): “Als jullie van Allaah houden, volg mij dan en Allaah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allaah is vergevensgezind, de meest Barmhartige.} [Ale-‘Imraan: 31]
Wie van Allaah houdt en op de beloning van Allaah hoopt, hij moet dit op de manier van de boodschapper –salla Allaahoe ‘Alayhie wasallam- bereiken, door zijn soennah te volgen. Dus een selefie, dat is iemand die bewust is van deze zaken.
Wie succes heeft gekregen van Allaah –-عز وجل naar deze selefiyyah die moet Allaah loven en prijzen omwille hiervan en hij moet Allaah danken voor Zijn gunsten die hij heeft gekregen om tot deze zuivere en schone methodiek te behoren.
Zo ook als hij succes heeft gekregen van Allaah –-عز وجلdoor [Hem] te gehoorzamen en te aanbidden, en zich weghoudt van de dwalende begeertes. En zich weghoudt van hetgeen dat Allaah hem heeft verboden van de dingen waar de mens naar verlangt. Wie beschermt is tegen de beproeving van begeertes nadat hij beschermt is tegen de beproeving van twijfels, hij behoort tot de beste dienaren van Allaah en [behoort hij] tot degene die Allaah –-عز وجل heeft vermeld:
{Daarna deden Wij degenen die Wij verkozen van Onze dienaren het Boek erven. En onder hen zijn er die zichzelf onrecht aandoen, en onder hen zijn er die gematigd zijn, en onderhen zijn er die wedijveren in de goede werken, met de wil van Allaah..} [Faatir: 32]
{Degenen die wedijveren in de goede werken, met de wil van Allaah} zij zijn degenen waarover Allaah heeft gezegd:
{En haast jullie naar vergeving van jullie Heer en [naar het] Paradijs, dat net zo wijd is als de hemelen en aarde, gereedgemaakt voor de godvrezende. {} Degenen die uitgeven in voorspoed en in tegenspoed, en die de woede inhouden en de mensen vergeven. En Allaah houdt van de weldoeners. {} En degenen die, als zij een zedenloosheid begaan hebben, of zichzelf onrecht aangedaan hebben, daarna Allaah gedenken en dan vergeving voor hun zonden vragen, en niemand vergeeft de zonden behalve Allaah. En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij het weten.} [Ale-‘Imraan: 133 t/m 135]
En waarover Allaah heeft gezegd:
{Wedijver naar vergeving van jullie Heer en een Tuin (het paradijs) waarvan de breedte is als de breedte van de hemel en de aarde, die voorbereid is voor degenen die in Allaah en Zijn boodschapper geloven. Dat is de gunst van Allaah die Hij schenkt aan wie Hij wil. En Allaah is de bezitter van de geweldige gunst} [al-Hadied: 20]
Degenen voor wie Allaah in het paradijs, wat geen enkele oog heeft gezien, geen enkele oor heeft gehoord en alles heeft wat het hart maar kan wensen, heeft klaargemaakt. De Meest Verhevene zegt:
{En de eersten zijn de eersten. Zij zijn diegenen die nabij zijn gebracht. In de tuinen van gelukzaligheid (het paradijs). Een aantal van de vroegeren. En weinig van de lateren. Op (met goud) geborduurde rustbanken.Daarop leunend, tegenover elkaar zittend.}[al-Waaqi’ah: 10 t/m 16]
O selefie, loof en prijs Allaah om Zijn gunsten en vraag Hem om nog meer, vraag Hem om standvastigheid op Zijn religie en vraag om het kwaad van de verdorvenen bij jou vandaan te houden. Wanneer een selefie succes heeft verkregen tot de methodiek van de selef die gefundeerd is op het schoonhouden en zuiveren van de Islamitische religie en [gefundeerd is op] het wegblijven bij de gebrekkige begeertes en innovaties. En vervolgens succes heeft verkregen in zijn gedragingen en hem heeft beschermd tegen de opkomende lusten, en hem in staat stelt om zijn geslachtsdeel, tong en overige lichaamsdelen te beschermen, Hij moet Allaah –عز وجل- om Zijn gunst danken en Allaah –عز وجل- vragen om hem hierop standvastig te maken en hem hierop te laten sterven. De profeet –salla Allaahoe ‘alayhie wasallam- heeft gezegd:
“Wie datgene tussen zijn benen (geslachtsdeel) en tussen zijn kaken (mond) waarborgt, garandeer ik het paradijs.”
Wat wil zeggen dat wanneer een persoon zijn tong en mond in bedwang houdt en zijn geslachtsdeel waarborgt en niet de verboden weg inslaat, voor hem heeft de boodschapper van Allaah – Salla Allaahoe ‘alayhie wasallam- het paradijs gegarandeerd. De boodschapper van Allaah –Salla Allaahoe ‘Alayhie wasallam- garandeert voor hem het paradijs!
Dit is het eerste advies aan de beginnende selefies
Bron: Nasaa-ih Manhajiyyah lil mubtadi-ien fi Selefiyah
gehele audio: http://www.an-nasieha.nl/upload/Manh...selefiyyah.mp3

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos