Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Vragen die gesteld worden over de Manhadj

Introductie

Alle lof behoort aan Allaah, wij prijzen Hem en vragen alleen Hem om hulp en Vergiffenis. Wij zoeken toevlucht bij Allaah tegen het kwade van onze zielen en tegen het kwade van onze daden. Diegene die Allaah leidt kan door niemand misleidt worden en diegene die Allaah laat dwalen, niemand kan hem leiden. Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden dan Allaah zonder deelgenoten aan Hem toe te schrijven en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Dit is een samenvatting van bepaalde kwesties van de manhadj die een onderwerp van geschil zijn vandaag de dag. De gedetailleerde antwoorden en bewijzen van al deze kwesties die te vinden zijn in deze vragen kunnen worden gevonden in de artikels, die gerelateerd zijn tot deze aangelegenheden, op de internetsite:
www.salafipublications.com.

Insha Allaah zal in de toekomst een volledige vertaling van deze artikelen beschikbaar zijn. Deze vragen zijn alleen bedoeld om de kwesties kort en bondig te kunnen identificeren zodat de mensen die onwetend zijn over deze kwesties er beknopt van op de hoogte zijn gesteld.

SP-Beheer

Voetnoot vertaler: Manhadj betekent methodiek, d.w.z. de methode die een moslim gebruikt in afleiding (van een woord), begripsvorming en toepassing van zijn religie; de weg, methode en opinie waar hij zich aan vasthoudt. Aan Shaych el-Fauwzaan werd het volgende gevraagd: “is een correcte manhadj (methodiek) beslissend voor een persoon zijn eindbestemming (paradijs of hel)?” Antwoord van de shaych: “Ja. Als een persoon zijn methodiek correct is, dan zal hij 1 van de inwoners van het paradijs zijn. Dus als hij op de menhadj is van de Boodschapper sallallaahoe ‘alayhie wesellem en de manhadj van de selefoes-saalih, dan zal hij 1 van de mensen van het paradijs worden met de wil van Allaah. Maar als hij de methodiek van diegene die dwalen bewandelt, dan is hij bedreigt met het hellevuur.” (el-Adjwiebah el-Moefidah van Djamal bin Fariehan el-Harithie).

Vraag 1: wat is Bannawisme(ichwaan moeslimien)?

Een ideologie waarin de concepten bestuur en heerschappij centraal staan en waarbij men tracht alle moslims, ongeacht de oriëntering van het geloof, bij elkaar te verzamelen onder

één paraplu om zo dit doel (i.e.: Bestuur en heerschappij) te bereiken, of dat nu met een opstand is, of met ondergrondse bewegingen, of door betrokken te zijn bij de politiek van de staat en dergelijke nevenactiviteiten. De welbekende leuze van het Bannaawisme is:
Laten we samenkomen op datgene waarover we het eens zijn en laten wij elkaar excuseren (i.e: zwijgen) over datgene waarover we van mening verschillen”.
En dit passen ze zelfs toe bij de geschilpunten die betrekking hebben op zonden, shirk en innovaties!

Rond het einde van de jaren twintig van de twintigste eeuw (na Christus) werd de beweging “El-Ichwaan El-Moeslimien” (de moslimse broederschap) opgericht door Hassan el-Banna met als volgend doel: “het vestigen van één totale Islaamitische autoriteit in de gedaante van één leider van de moslims (i.e.: el-chilaafah). Voor dit doel werd het volgende principe geïnnoveerd: “Laten we samenwerken in datgene waar we overeenstemmen en laten we elkaar excuseren over datgene waarover we geschillen.” Voor de praktische uitvoering van dit principe was het nodig dat niemand, ongeacht hoe dwalend en afwijkend iemandn is, werd geweigerd om te werken met de Ichwaan. Vanwege deze reden kon iedereen zich aansluiten bij de Ichwaan: de Soefies, de Ash’aries, de Djahmies, de Mo’tazalies, de Raafidies en zelfs de Egyptische Kopten (Christenen). En tegelijkertijd werd er opgeroepen tot de nabijheid brengen van de Raafidah en de verwijdering van de barrières tussen hen en Ahloes-Soennah.

Voetnoot Mohammed Aboe 'Oebaydillaah: Al-‘Allaamah Shaych ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz Rahiemehoellaah werd gevraagd in het tijdschrift ‘al-Madjallah’ uitgave nr. 806 blz. 24 op data: 25/2/1416NH over ((el-Ichwaan el-Moeslimien)) hiervolgt de orginele vraag plus antwoord:
Vraag: Zijne eminentie: ‘De beweging “el-Ichwaan el-Moeslimoen” is al sinds enige tijd het koninkrijk binnengedrongen en heeft sindsdien behoorlijk wat aktiviteiten ontwikkeld onder de studenten van de kennis (talaboel ‘ilm). Wat is uw mening over deze beweging en op wat voor manier is deze beweging overeenkomstig met manhadj as-Soennah wal Djamaa’ah?
Antwoord: De Ichwaanoel-Moeslimien beweging wordt door de specialisten onder de geleerden (van Ahloes-Soennah) bekritiseert, want zij gebruiken ‘hun eigen methoden’ bij het uitnodigen en schieten te kort met da’wah activiteiten naar Allaah en richtgeving (en advies) naar de authentieke ‘aqiedah. Zij zijn ook niet actief met het uitnodigen naar de Tauwhied en het verbieden van de Shirk en Bid’ah wat één van de (bekende) richtlijnen van Ahloes-Soennah wal Djamaa’ah is. Het is dus aan de Ichwaanoel-Moeslimien om zich bezig te houden met de selefie da’wah: ‘Uitnodiging naar de Tauwhied van Allaah, het verbieden en waarschuwen tegen de aanbidding van graven, verboden liefde voor de doden, het hulp vragen bij de doden in hun graven zoals, al-Hassan, al-Hoesayn, al-Badawie of enige gelijke aan hen. Het is een verplichting voor hen om zich te bekommeren voor dit grootse fundament, de betekenis van La ilaha illa-Allaah (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan Allaah) want dit is de grondlegging van het geloof! En het eerste waarnaar de Profeet (moge Allaahs Zegen en Vrede met hem zijn) in Mekkah heeft uitgenodigd is de Tauwhied van Allaah, naar de betekenis van La ilaha illa-Allaah! Dit is de reden waarom veel van de geleerden al-Ichwaanoel-Moeslimien bekritiseren .i.e. om: ‘Het niet uitnodigen naar de Ichlaas (oprechtheid naar) en Tauwhied van Allaah, het laten van het verbieden en waarschuwen tegen de innovaties van onwetenden die verboden liefde koesteren voor de doden, hulp bij hen zoeken (waartoe zij niet instaat zijn), voor hen zweren en offeren terwijl dit de grote Shirk (afgoderij) is (die een persoon buiten de Islaam plaatst). De geleerden bekritiseren hen tevens om het feit dat zij zich niet bekommeren voor het praktiseren en naleven van de Soennah en zich niet interesseren voor de Eervolle overleveringen van de Profeet (Hadiethoesh-Sharief) en de zaken die de (vrome) voorgangers van deze natie naleefden die betrekking hebben op de Islaamitisch wettelijke regelgeving. Verder zijn er nog meer dingen, ik hoor nog meer over zaken waarvoor de broeders (van geleerden van Ahloes-Soennah) hen bekritiseren. Moge Allaah hen mogelijkheid geven (om terug te keren naar de Waarheid). Einde

Voetnoot Mohammed Aboe 'Oebaydillaah: De Soefies zijn een bida'istische beweging die tot doelstelling hebben Allaah te verheerlijken. Door hun grote overgave aan het aanbidden alleen en hun weinige bekommering voor het zoeken naar kennis zijn zij in vele innovaties belandt. Veel van deze innovaties zijn gebaseerd op zwakke hadieth of op verzonnen en gelogen verhalen die hun Shaychs gefabriceerd hebben. Ten gevolge van deze innovaties zijn een aantal van hen zelfs in openlijke Koefr en Shirk belandt. Een aantal manifestaties van het soefisme zijn: 'De overtuiging dat Allaah overal is, de overtuiging dat Allaah één met de schepping is, gezamenlijk dhikr maken (Allaah herdenken) in kringen, zingen, dansen, muziekmaken etc. De meest bekende hedendaagse soefie bewegingen zijn: Djamaatoet-Tabliegh, Naqshbandiejah, el-Qaaderiejah, el-Borhaaniejah, el-Hasaafiejah e.a. groepen van de dwaling. Moge Allaah ons behouden! Amien!

Voetnoot Mohammed Aboe 'Oebaydillaah: De Ash-'aries zijn een sekte die alle eigenschappen van Allaah ontkennen en vervolgens maar zeven van deze eigenschappen bevestigen omdat de hersenen die bevatten kunnen (zoals zij beweren). Deze Eigenschappen zijn: de Kennis, de Kracht, de Wil, het Leven, het Horen, het Zien, het Spreken. Hiernaast hebben ze nog meerdere bida'istische overtuigingen.

Voetnoot Mohammed Aboe 'Oebaydillaah: De Djahmies zijn een gevaarlijke sekte die alle Namen en Eigenschappen van Allaah ontkennen. Zij beweren tevens dat Allaah niet met Moesaa heeft gesproken, dat de Qor`aan geschapen is, dat de dienaren hun Heer niet zullen zien in het Hiernaamaals etc. De meeste geleerden hebben hierom ook verklaard dat el-Djahmiejah ongelovigen zijn! Bekijk de boeken van Ahloes-Soennah om meer over hun dwalingen te weten te komen!

De Ichwaan poogden het politieke slagveld te infiltreren en gebruikten alles wat ze konden om hun doelen en bestemmingen te verwezenlijken. Men zag, voor de eerste keer, het verschijnen van een georganiseerd, uitgekiend plan om het “Islaamitisch activisme” aan te moedigen met als doelstelling het verwijderen van de huidige autoriteit en hen te vervangen met een Islaamitische autoriteit en dit alles met een methode die van oorsprong wezenlijk politiek is. Er was (is) veel geheimhouding, partijgenootschap en partijgeest (Hizbiejah), oproepen tot sluipmoordcomplotten, coups en dergelijke (Choeroedj). En deze manier van denken is geleidelijk verspreid richting andere moslim landen de afgelopen decennia. Het wordt naderhand ook gevonden in de schrijfwerken van vooraanstaande boegbeelden van de Ichwaan in latere decennia.


Voetnoot Mohammed Aboe 'Oebaydillaah: De Mo'tazielies zijn een sekte die alleen de Schone Namen van Allaah bevestigen zonder de Eigenschappen. Hun bevestiging van de Schone namen houdt echter wel in dat de namen zomaar woorden zijn die niet op een betekenis of eigenschap duiden. Ook geloven zij (integenstelling tot Ahloes-Soennah) dat degene die grote zonden begaat, geen gelovige is en geen ongelovige is, in deze wereld. In het Hiernaamaals beweren zij echter dat hij voor eeuwig in het Hellevuur zal belanden (Takfier). En hun dwalingen en misleidingen zijn velen!

Voetnoot Mohammed Aboe 'Oebaydillaah: De Raafidies zijn een sekte die de metgezellen van de Boodschapper van Allaah als ongelovigen verklaren op een aantal uitgezonderd. Zij beweren dat zij de Qor`aan veranderd hebben door maar een negende deel van de Qor`aan vrij tegeven, integenstelling tot Allaah Ta'ala Die verklaard heeft in de Qor`aan dat Hij tevreden met hen is!!! Zij hebben verschillende bida'istische praktijken waarvan een aantal openlijke Koefr en ketterij betuigen, zoals het aanbidden van Iemaams en graven. Veel van de geleerden verklaren hen als ongelovigen! De hedendaagse Shie'ah zijn ook ongelovig mits zij kennis hebben over de werkelijkheid van deze smerige madhab en zij koppig hierin blijven geloven! De shie'ah hebben tegenwoordig ook in Nederland aktiviteiten, wees dus gewaarschuwd! Indien u meer informatie wilt over deze sekten dan kunt u het nederlandstalige tweede deel van het pas uitgegeven boek 'de Iebaanah' hierop raadplegen of naar de selefiesites surfen! (SP-Beheer)

Voetnoot vertaler: Vraag 15: Betreffende de Ichwaan el-Moeslimien, kunnen de Islaamitische(?) sektes zoals de Raafiedah, de Soefies en de Mo’tazilah hun organisaties binnentreden of zijn die alleen voor zuivere Soennies? Antwoord: Zij zelf bevestigen dit. En sommige van diegenen die met hen weg gingen op excursies hebben dit bevestigd over hen. Zelfs Mohammed Soeroer, die tien jaar bij hen verbleef, heeft hen hierom bekritiseerd, zeggende: “ Het is een djamaa’ah (groep) waarin de Selefie, de Soefie, de Moe’tazilie enz. bij elkaar verzameld worden. Dit is een djamaa’ah waarvoor geen hoop is dat het succes heeft en bloeit”. Of hij zei een woord die hier synoniem aan is. Hierover is geen twijfel want dit is bekend van hen. Zelfs hun ouderen bevestigen dit. En de reden hiervoor is omdat zij zeggen dat al deze individuen (van de hierboven genoemde groepen) moslims zijn. Dus verzamelen zij deze groepen bij elkaar die verschillen in hun ‘aqiedah en hun uitdrukkingen hierover. Dus wat is de bedoeling hierachter? De bedoeling van dit alles is, volgens de Ichwaanies, om hun aantallen te vergroten zodat zij zich kunnen uiten in het parlement, dat gebouwd is op de meerderheid (van stemmen), d.w.z. diegene die de meeste stemmen heeft (ter ondersteuning), of het nu voor groepen of individuen is. Voorwaar, wij behoren tot Allaah en tot hem keren we terug. Vraag 16: Betreffende de Ichwaan el-Moeslimien, is hun methodiek in het uitnodigen naar Allaah (da’wah) een en dezelfde of verschilt deze van land tot land? Antwoord: De methodiek van de Ichwaan is een en dezelfde in elk land. Ik heb nu een verhandeling bij mij, geschreven door een jemeniet die zeven jaar met hen heeft doorgebracht. Vervolgens heeft hij hen verlaten nadat hij hun afdwalingen en verachtelijke fouten heeft gezien. Shaych Ahmed en-Nedjmie, el-Fataawaa el-Djaliejah pag 14 – 15

Vraag 2: wat is Qoetbisme?

Een ideologie waarin de concepten bestuur en heerschappij centraal staan en waarbij men tracht dit (i.e: bestuur en heerschappij) te verkrijgen d.m.v. takfier van volksstaten en moslimsamenlevingen en opstand tegen de autoriteiten. De referentie bronnen van deze ideologie zijn de boeken en literaire werken van (o.a.) Sayjied Qoetb. (Want Hassan El-Bannaa was voor hem ook al met Takfier etc bezig. Verder ontlenen zij ook dingen van ‘Abdoellaah ‘Azzaam, Aboel 'Ala el-Mawdoedie e.d.)

In de jaren ’50 en ’60 van de 20e eeuw NC zag men het verschijnen van de literaire werken en doctrines van Sayjied Qoetb. Essentieel voor de doctrines van Sayjied Qoetb was, dat de Haakamiejah (wettelijke regering) van Allaah de fundamentele grondslag is van Tauwhied en dat dit de wezenlijke betekenis is van de kalimah (de getuigenis). Bouwende op deze overdrijving voerde hij takfier uit op alle moslimsamenlevingen en volksstaten omdat zij niet in alle zaken regeerden met datgene wat Allaah had geopenbaard. Hij beweerde dat er niet één Islaamitische samenleving (i.e: een moslim gemeenschap) op de oppervlakte van deze aarde aanwezig was en dat elk zodanig spoor daarvan al eeuwen geleden is verdwenen. Qoetb bracht het extremisme in het strijdperk van Takfier en Haakimiejah en zijn doctrines gaven dan ook eind jaren ’50 en begin jaren ’60 de geboorte aan ontzettend veel vernietigende Takfier en Djihaad bewegingen. Bijna alle groepen van vandaag de dag die politiek en activistisch van aard zijn (zoals Hizboet-Tahrier, Djamaa’atoel-Djihaad, Takfier wal’Hidjrah en dergelijke), zijn zijtakken van de Ichwaan. De voornaamste voorvechter van deze gedachte in de tegenwoordige tijd is de broer van Sayjied Qoetb, Mohammed Qoetb, die geëmigreerd is naar Saoedi Arabië begin jaren ’80 van de 20e eeuw en waar hij vervolgens om politieke redenen is uitgezet (tegenwoordig woont hij in Qataar) en vervolgens zijn doctrine begon te preken aan sommige van de jeugd daar die later de marionetten zijn geworden van de kopstukken van innovatie van de Ichwaan. (Zoals bijv. Safar el-Hawaalie, Salmaan el-‘Auwdah, Naasir Al-‘Omar, Bishr el-Bishr, ‘Aïd el-Qarnie e.a.).

Voetnoten:

Voor wat betreft de fouten van Sayjied Qoetb, moet er allereerst gezegt worden dat fouten van Sayjied Qoetb niet gemakkelijk in een zin samen te vatten zijn. Shaych el-'Allaamah 'Abdoellaah bin Mohammed ad-Duwaish rahiemahoeallaah zegt in zijn boek "Al-Mawried oez-Zielaal fit-Tanbieh 'alaa Achtaa'a az-Dhielaal.": 'Er zijn 181 fouten te vinden in zaken van 'aqiedah en zaken van kennis in zijn boek "Fie Dhielaal" (in de Schaduw van de Qor`aan). Het moet dus ook beseft worden dat Sayjied Qoetb nooit een 'aaliem is geweest die de Oesoel van de Islaam beheersde. Hij was meer een literair schrijver die enkele serieuze fouten en innovaties heeft gemaakt met betrekking tot 'Aqiedah en Manhadj en ideeen heeft geintroduceerd in de Islaam die geboorte hebben gegeven aan vernietigende politieke bewegingen. Het is dus verder ook niet toegestaan voor ons om hem boven die status van schrijver te plaatsen (of erger nog zoals sommigen doen, hem in het rijtje te plaatsen van Shaychoel-Islaam Ibn Taimiejah, Ibn Qayyim of Shaychoel-Islaam Mohammed Ibn 'Abdoel-Wahhaab). Hieronder zal ik een opsomming geven van een aantal van die fouten:

• Zijn berisping en censuur van de Profeet van Allaah, Moesaa en het maken van hem tot object van spot.
• Zijn berisping en censuur van de Metgezellen van Allaah's Boodschapper, in het speciaal 'Uthmaan. [Opm. Dit is de manier van de Raafidah] Hij werd op dit punt gecorrigeerd en weerlegd door el-'Allaamah Mahmoed Shaakir in zijn leven, echter hij behield zijn positie en hij toonde geen berouw.
• Zijn verklaring dat alle gemeenschappen ongelovig zijn zonder uitzondering te maken. [Opm. Dit is de manier van de Chawaaridj]
• Zijn uitspraak dat de Qor'aan geschapen is [Dit een gezegde van de Djahmiejah].
• Zijn uitspraak dat Allaah één met de schepping is (wahdatoel wojood). [De manier van de Soefiejah]
• Zijn uitspraak over goddelijke belichaming (hoelool) en ook Djabr (de mensheid heeft geen vrije wil - worden gewongen te handelen). [Opm. Dit is de manier van de Djabariejah].
• Zijn ontkenning van sommige van de Eigenschappen van Allaah op de wijze en manier van de Djahmiejah. [Opm. Dit is de manier van de Moe'atillah]
• Zijn aanvallen op de wonderen van de Boodschapper.
• Zijn weigering van de acceptatie van de aahaad hadieth in zaken van 'Aqiedah. [Opm. Dit is de manier van de Mo'tazielah]
• Zijn ontkenning van de magie die uitgevoerd is op de Boodschapper.
• Zijn ontkenning dat 'Iesah opgeheven is naar het paradijs
• Zijn claim dat het punt van onenigheid tussen de Boodschapper (Mohammed) en de Heidenen alleen betrekking had op Tawhied ar-Roeboebiejah en dat Tawhiel al-Oeloehiejah slechts Tawhied ar-Roeboebiejah is.
• Zijn claim dat de Siefaat (Eigenschappen van Allaah) slechts inbeeldingen zijn (tachjiel)
• Zijn weigering om Salaatoel Djoemoe'ah te bidden met het excuus dat er geen chilaafah aanwezig is in dezer dagen.
• Zijn spreken met 'Hoerieyatoel-I'tiqaad" [Vrijheid van kiezen Geloof]
• Zijn spreken over de Qor'aan met slechts een persoonlijke mening
Voor een volledige en uitzonderlijke weerlegging van Sayjied Qoetb refereren wij naar de volgende boeken van el-'Allaamah Shaikh Rabie' bin Haadie al-Madchalie, die aanbevolen zijn door el-'Allaamah Shaych Ibn 'Uthaymien, el-'Allaamah Shaych Bin Baaz en anderen. Shaych Mohammed ibn Saalih Al-‘Uthaymien rahiemahoeallaah heeft gezegd: Mijn studie van de boeken van Sayjied Qoetb is gering, en ik weet niets over zijn toestand; echter de geleerden hebben over zijn boek “tafsier ' Honorarium Dhilaalil Qor'aan” geschreven - Zij hebben kritieke commentaren over het boek geschreven: zoals hetgeen Shaych ' Abdoellaah ad-Duwaysh heeft geschreven , en zoals onze broeder Shaych Rabie ' al-Madchalie enkele punten van kritiek over hem geschreven heeft. - over Sayjied Qoetb betreffende zijn tafsier en andere dingen. Dus een ieder die daar naar wenst te verwijzen laat hem datgeen doen. dit is afkomstig van een lezing met de naam Liqaa ma-ash - Shaikhain: Muhammad ibn Uthaimain & Rabee al-Madkhalee in Jeddah, op 20/11/1413H


Voetnoot vertaler: Vraag: Wat betreft de Djama`atoel-Djihaad (de groep die zich bezig houdt met bomaanslagen, vliegtuigkapingen, terrorisme en ander kwaads) en is het toegestaan om met hen samen te werken? Antwoord: …zij zijn niet om mee samen te werken, noch om salaam aan te geven. Liever zullen wij hen boycotten, en de mensen zouden gewaarschuwd moeten worden voor hun kwaad sinds zij fitnah (beproeving) zijn en schadelijk voor de moslims, en zij zijn de broeders van Shaythaan (Satan, Duivel)! Shaych Ibn Baaz Vanuit een opgenomen cassette (nr. 11), opgenomen in de maand van Dhoel-Hidjah 1408 NH (1987 NC) op`at-tawiyyatoel-Islaamiyyah (Vertaald door Iesaa Aboe Yoesoef)
Voetnoot vertaler: De shaych, ‘Allaamah en Moehaddieth, Hammaad bin Mohammed el-Ansaarie zegt over het boek “Et-Tauwhied” van Mohammed Qoetb: “Zeer zeker, Mohammed Qoetb, de broer van Sayjied Qoetb, is een gevaarlijke Ash’arie en hij heeft een boek geschreven voor het Saoedische Ministerie van Informatie. Een boek over Tauwhied en dit boek, alles ervan is ‘Ilmoel-Kalaam (theologische retorica) en Filosofie”. Vanuit het boek “Medjmoe fie tardjamah el-‘Allaamah el-Moehaddieth esh-Shaych Hammaad bin Mohammed el-Ansaarie” pag. 617 (Dit is een biografie van de Shaych) geschreven door zijn eigen zoon, ‘Abdoel-Awwal bin Hammaad el-Ansaarie. (Deze boodschap stond oorspronkelijk op
www.sahab.net)
Shaych Saalih el-Fauwzaan over de uitleg van de Shahada door Mohammed Qoetb:

In zijn weerlegging van Mohammed Qoetb en zijn uitleg van de betekenis van “Laa ilaaha illa Allaah”, bedoelende: “Er is geen godheid dan Allaah en geen Haakim (dan Allaah), legt Shaych Saalih el-Fauwzaan met zijn antwoord uit: “Dus hij legde uit dat de betekenis van “Laa ilaaha illAllaah” is dat je Allaah alleen aanbidt, met alles en dus niet alleen met Haakimiejah en om het uit te leggen met Haakimiejah, dan dat is een gebrekkige/achterlijke tafsier en dat is niet de betekenis van laa ilaaha illa Allaah. En de tafsier dat “er geen godheid is dan Allaah (gegeven door Mohammed Qoetb) is een baatil, valse tafsier, omdat Wahdatoel-Woedjoed (dat alles in de realiteit Allaah is) is hiervoor noodzakelijk, dus het is verplicht om te zeggen: “Er is geen ware god (die het recht heeft om aanbeden te worden), behalve Allaah”.” (el-Adjwiebah el-Moefiedah, pag. 68).

Voetnoot vertaler: Waar kun je de Qoetbies aan herkennen?
- Ze keren bij meningsverschil alleen terug naar het Boek van Allaah en de Soennah van de Profeet zonder terug te keren naar het begrip van de Selef.
- Ook zeggen ze dat het verschil tussen ons en de verschillende sekten vandaag de dag alleen een verschil in aftakking is en niet in oorsprong.
- Ze nodigen uit naar het toepassen van Manhadj al moewazanaat.
- Ze gebruiken een geheime organisatie en leggen eden af bij hun Soejoech (leraren).
- Ze verklaren de regeringsleiders zonder uitzondering als ongelovige en in het speciaal de Islaamitische regeringen.
- Zij ruien de mensen op tegen het Islaamitische bewind en tegen de geleerden.
- Zij nodigen uit naar omverwerping van de overheid.
- Ze brengen de echte geleerden in diskrediet en spreken slecht over hen.
- Ze proberen de jeugd zich bezig te laten houden met Fiqh al Waqie` (kennis hebben van actuele zaken) en zij zorgen dat zij het zoeken naar kennis verzaken.
- Ze keuren het comite voor het verdedigen van rechten van de Sharie`ah goed. Ook keuren zij Het bid`ah comite van al-Mas`arie goed.
- Ze doen alsof zij degene zijn die alle zaken goed controleren en nagaan op een manier dat het lijkt dat zij de enige zijn die alles controleren en nagaan.
- Ze voeden de jongeren en hun volgelingen op met een Soefistische/ Sjie`itische manier.
- Ze paaien de mensen met geld. Vooral de mensen die uitnodigen naar islaam. (moskee, uitnodiger, etc) Ook is het, zoals Shaych Rabie` ibn Hadie zegt. Als de qoetbies een selefie zien werken proberen ze dat hij tussen hun gelederen komt en met hen samen werkt en als ze dat niet kunnen verwezenlijken dan bestrijden ze hem met man en macht en met alle mogelijke middelen.(Genomen uit het bandje De onbetwistbare weerlegging van de Qoetbies en hun ketting deel van Mohammed Aboe `Oebaydillaah. Oorspronkelijk vanuit het Boek: el-Qotbiejah hieja el-fietnah f'arifoehaa) overgenomen door Yoesoef ibn Hoesayn.

Vraag 3: wat is Soeroerisme?

Een mengeling van de twee hiervoor genoemde ideologieën. Deze ideologie heeft de volgende kenmerken o.a: het moedigt hizbiejah (partijgeest, partijgenootschap) aan binnen hun gelederen, kent geheimhouding (binnen hun gelederen), het afleggen van eden van trouw (aan hun leiders) en dergelijke. Waar Qoetbisme en Bannaawisme voor het grootste deel beperkt blijven tot de landen waar deze gedachten hun oorsprong hebben, heeft Soeroerisme betrekking op het hele Arabische schiereiland en degenen die worden gerekruteerd of het mikpunt/doel zijn, zijn voornamelijk van de Golf. Deze ideologie is met voorbeeld uitgelegd in de literaire werken van Mohammed Soeroer (woonachtig in Engeland), een voormalig Ichwaanie, die rond begin jaren ’80 van de 20e eeuw zijn missie uiteenzette om een geheime “djamaa’ah” te creëren die zou werken om de Islaamitische autoriteit opnieuw te vestigen door middel van geheime infiltratie tussen de selefies om zo vervolgens toe te werken naar een bloedige revolutie. Begin jaren ’80 van de 20e eeuw rekruteerde hij Salmaan el-‘Auwdah, die één van de voornaamste Soeroerie woordvoerders en theoretici in Arabië werd. Soeroer maakte zijn intentie duidelijk aan sommige van de mensen van kennis zoals Shaych Moeqbil en Seliem el-Hilaalie die sindsdien regelmatig waarschuwen tegen hem en zijn djamaa’ah. Soeroer is zelf één van de operationele managers van deze cultus en heeft zijn basis in Londen!!! Al-Moentada in Londen is het organisatorische gezicht van deze da’wah in Engeland zoals IANA is in de Verenigde Staten. In Nederland zijn stichting el-Waqf El-Islaamie van de saoedische zakenman ‘Abdoellaah Al-Hoesaynie die onderleiding staat van o.a. de Somalische Mahmoed Shibblih, de Soedaneese Aboe Bakr Al-Ansaarie, Aboe Taariq en ‘Iemaad Bakrie in Eindhoven, Omar el-Khattab centrum in Helmond [waar Stichting el-Waqf Moslim Jongeren Nederland van ‘Amar Aboe Sayfoellaah, Faried Aboe Abdoerrahmaan en Rashied Mulder (actief in Veenendaal) zijn hoofdkwartier heeft (bekend vanwege hun website voorheen samjh genaamd, en hun e-mail groep Elkhatab)]. Uitgeverij Moemtada van ‘Abdoellaah Bekx (actief in Helmond) en ‘Abdoel-Djabbaar van de Ven (actief in Den Bosch en Oss, tevens directeur van de stichting van Ahmed Deedad afdeling Nederland, genaamd IPCIN) , Stichting el-Tawheed van Mahmoed Shershaby in Amsterdam, Stichting es-Soennah van Djoeneid Fawaaz en Islaamitisch Cultureel Centrum Nederland van Sofjan S. Siregar in Den Haag, Moskee en-Nasr van Chaliel el-Moemini en Aboe Hamza van Uitgeverij en-Noer in Rotterdam, Moslim World Liga Afdeling Nederland van Mohammed Chippih en Salah Zayjaanie (actief in Amsterdam) en Moskee el-Fath van Ahmed Salaam in Tilburg de voornaamste gezichten van deze da’wah!!!

Vraag 4: wat is Toeraathisme?

Dit is een ideologie die in werkelijkheid een hedendaagse vorm van Bannaawisme is. Deze ideologie nodigt de gemiddelde moslim uit om zich bezig te houden met “het werken op politiek gebied” onder het voorwendsel van “Islaamitische democratie”(of Shoeroecratie!).

Tevens nodigt het uit naar het promoten en aanbevelen van het bestaan van een verscheidenheid aan Islaamitische groeperingen en partijen en spoort het onderlinge samenwerking tussen hen aan. Vandaar dat het bestaan van Ichwaan Moslimien, Djamaa’at Tablir en Hizboet-Tahrier als iets positiefs wordt gezien waaruit veel goedheden ontstaan. Tevens wordt in deze ideologie de klassieke aanpak van de Selef als irrelevant beschouwd voor deze tijd. Hetzelfde geldt voor de boeken van de Selef. Deze boeken uit het verleden behandelen geen hedendaagse kwesties.Verder zijn de geleerden van vandaag de dag (i.e.: de geleerden van Ahloes-Soennah) daadwerkelijk lichamelijk aanwezig maar geestelijk afwezig (i.e.: zij hebben geen flauw idee van wat er daadwerkelijk speelt in de wereld) en zij zijn dan ook niets anders dan gemummificeerde lichamen die niets weten van de actualiteiten die vandaag de dag spelen. De referenties van deze leerstellingen zijn de Egyptische ‘Abdoer-Rahmaan ‘Abdoel-Chaaliq en ‘Abdoer-Razzaaq esh-Shayidjie (beide woonachtig in Koeweit). Ofschoon deze gedachte eigenlijk maar het voortbrengsel is van een paar mensen, was de organisatie van Ihjaa et-Toeraath de fabriek waarmee dit alles gebouwd en verspreid is en zijn zij degenen die dit alles bij de jeugd over de gehele wereld hebben ingeprent. In essentie is Toeraathisme niets anders dan een wedergeboorte van het Bannaawisme.

Vraag 5: zijn er enige gedistingeerde leerstellingen of principes te vinden in deze ideologieën?

Ja, zeer zeker. Wat we vandaag de dag zien aan verwarring in de da’wah en de manhadj is in werkelijkheid het directe resultaat van het binnendringen van de Ichwaan in deze da’wah en eigenlijk een reveil van de leerstellingen van Qoetb en Bannaa, die heel geniepig worden gebracht alsof het concepten van de Soennah en Selefiejah zijn. Deze verwarring raakte het meest verspreid in de soenni cirkels die de open da’wah van de marionetten van de familie Qoetb en Mohammed Soeroer volgden. De meest saillante en belangrijkste karakteristieken van hun da’wah zijn:

1.) De innovatie van: “Tauwhied el-Haakimiejah

Men maakt het alleenrecht van Allaah om te regeren en wetten te maken als essentie en kern van de Tauwhied. Men doet dit in zulke mate dat de Kalimah wordt uitgelegd met deze betekenis. Dit was eerst geïnnoveerd door el-Mauwdoedi en Qoetb (nadat dit één van de leuzen van de oude Chawaaridj was) en in de recente tijd wordt het voortgestuwd en gepromoot door gelijksoortigen zoals Safar el-Hawaalie, Salmaan el-Auwdah en soortgelijke lui door middel van het direct, woord voor woord citeren van de orginele inleiders.

Ahloes-Soennah bevestigen dat alleen Allaah het recht heeft om wetten te maken en te oordelen. En dit is van Zijn Roeboebiejah als het betrekking heeft op Allaah. En het is van Zijn Oeloehiejah als het betrekking heeft op de verplichting van Zijn dienaar om Hem alleen te aanbidden. Echter, in Qoetbisme is men gaan overdrijven hierin en hebben dit boven al het andere gezet. Zij hebben dit als enige punt van belang gemaakt in hun da¡¦wah. Dit is verbonden met het extremisme dat eveneens wordt gevonden in Djihaad en het strijdperk van Takfier bij diegenen die besmet zijn met de doctrines van Qoetb en Bannaa.

Deze innovatie is eigenlijk rechtstreeks gericht naar het afschaffen van de Tafsiel van de Selef in de kwestie van het regeren met wat anders dan Allaah heeft geopenbaard. In plaats daarvan stampen ze het absolutisme en de generalisatie (t.o.v. het regeren met wat anders dan Allaah heeft geopenbaard) die wordt gevonden in de boeken van Sayjied Qoetb, Mohammed Qoetb en Safar el-Hawaalie in de hersens van de mensen. De kwestie van Haakimiejah is voor de neo-qoetbies en neo-bannaawieten alleen maar gerelateerd tot oordelen die betrekking hebben op gedragingen en verhoudingen tussen de mensen onderling (zoals bijv. De aanwezigheid van bepaalde zaken in een Islaamitische staat zoals muziek en het toestaan van videofilms van de koeffaar waarin je vrouwen zonder hoofddoek ziet etc.). Maar als het gaat om kwesties zoals Aqiedah en Manhadj, dan zijn de neo-Qoetbies en neo-Bannaawieten in wezen helemaal niet bezorgd met het uitnodigen naar het oordelen met wat Allaah heeft geopenbaard (zo vinden zij het feit dat mensen graven aanbidden, of zeggen dat Allaah Wahdatoel-Woedjoed is (Een met de schepping), of het slecht spreken over Sahaabah zoals Othmaan en slecht spreken over Profeten zoals Moesaa en het verklaren dat bijna de gehele moslim Oemmah koeffaar zijn en andere zaken van Koefr, Shirk en Bidah helemaal niet belangrijk met betrekking tot el-Haakimiejah). Dit illustreert dat hun bezorgdheid met deze Haakimiejah van Qoetb alleen maar een politieke bezorgdheid is met een politieke agenda. En als dit niet zo zou zijn geweest, dan hadden zij niet zo'n weerzinwekkende irdjaa naar de innoveerders toe laten zien.

2.) De innovatie van manhadj: “el-Moewaazanaat

Het noemen van de goede punten van de innoveerders als je hen weerlegt. En dit was een strategie om de leerstellingen van Sayjied Qoetb en Hassan el-Bannaa aantrekkelijker te maken voor de selefies. Het is incorrect om de goede punten van de innoveerders te vermelden als je hen weerlegt want waarom zou je dan in eerste instantie tegen hen waarschuwen? Hiermee verijdel je juist de doelstelling van het waarschuwen tegen hen. Deze innovatie is ingeleid en voorgeschreven door Salmaan el-‘Auwdah en ook door ‘Abdoer-Rahmaan ‘Abdoel-Chaaliq. In werkelijkheid is het een reveil van de Bannawistische Bid’ah, hierboven geschetst. De woordvoerders van de Qoetbistische en Bannawistische Manhadj wisten dat de selefies het nooit zouden aandurven om de boeken van Qoetb en Banna te lezen. Vandaar dat zij deze principes innoveerden zodat zij de geïnnoveerde leerstellingen van Qoetb en Bannaa (en hun boeken) makkelijker konden presenteren aan de jeugd. Zo werden de literaire werken van beiden heren (e.a.) stukken aantrekkelijker voor de jeugd om te lezen.

3.) De innovatie van: “de toelaatbaarheid van de verscheidenheid aan (Islaamitische) groeperingen

De bewering dat het bestaan van de verschillende Islaamitische groeperingen van vandaag de dag iets positiefs is waaruit veel goedheden ontstaan en iets anders hierover beweren is “een handeling van afbraak” (van de verschillende Islaamitische groeperingen). En dit is tegenstrijdig met duidelijke teksten uit het Boek en de Soennah die het opsplitsen en het differentiëren veroordelen. En wie ook maar de aangelegenheden van deze groepen, zoals Ichwaan, Tabligh, Hizboet-Tahrier en gelijksoortige, overweegt zal tot het besef komen dat zij zijn afgescheiden op de fundamenten van de ‘Aqiedah en de Manhadj van de Selef. Dus het is niet een geval van “geoorloofde meningsverschillen (ichtilaaf)”. Deze innovatie was uniek van ‘Abdoer-Rahmaan ‘Abdoel-Chaaliq, en is in feite een reveil van de Bid’ah van Bannaa, zoals eerder uitgelegd. De effecten van deze innovatie manifesteren zich ook door het feit dat de meeste moslims die vandaag de dag op de Manhadj van Qoetb en Bannaa zijn, loyaliteit en trouw laten zien gebaseerd op hun eigen idee van overdreven Haakimiejah in plaats van op de selefie ‘Aqiedah. Vandaar dat je ziet dat ze loyaliteit laten zien voor het belang van de Deobandies, Moeqallied Hanafies, die een geloof hebben die het niveau van Koefr bereikt en de grootste innovaties bevat. Dit alleen maar omdat zij de Hoedoed (grenzen) en andere aangelegenheden die gerelateerd zijn tot het regeren van een staat gevestigd hebben. Terwijl ze op hetzelfde moment een oorlog voeren tegen de aanhangers van een zuivere, duidelijke Selefie ‘Aqiedah, maar die vallen in zaken zoals zonden, ongehoorzaamheid, of zelfs het verrichten van grote zonden en dergelijke.

4.) De innovatie van: “het Takfier” verklaren van de zondaars”

De bewering dat diegenen die zondes aanmoedigen, of opscheppen over de zondes die zij begaan, of diegenen die uitnodigen naar zondes (zoals drinken, overspel en dergelijke) ongelovigen zijn, of met andere woorden: dit alles is Koefr en de uitvoerder/dader hiervan is een apostaat. En dit is niets anders dan de madhhab van de Chawaaridj. Zij zijn tot de reveil van deze innovatie gebracht door hun extremisme in het gebied van el-Haakamiejah en verder door het bestuur en heerschappij als meest belangrijkste karakteristiek van de Tauwhied te maken. Zij beredeneerden dat de persoon die dit soort handelingen begaat niet werkelijk oordeelt met wat Allaah heeft geopenbaard omdat een persoon dit soort handelingen (van open zondes en opscheppen over zondes) alleen maar kan begaan, erin blijven volharden, en ze met regelmaat uitvoeren als hij ze als toegestaan beschouwt en dus maakt hij helaal wat Allaah haraam heeft gemaakt en dat is Koefr. Dus op deze manier veroordeelden zij de openlijke zondaars tot ongelovigen. En dit is gezegd door Safar el-Hawaalie en Salmaan el-‘Auwdah. En dit is iets wat we zien bij de meeste Chariedjieten renegaten, dat zij op kwesties van zonden, zoals overspel, woekerrente, omkoping, tirannie, onderdrukking en dergelijke – wat zonder twijfel in vele moslim landen voorkomt -, Koefr (i.e.: de grote Koefr) toeschrijven aan gehele regeringen en staten.

5.) De innovatie van: “het extremisme in Fiqhoel-Waaqi’

En dit heeft betrekking op de kennis van de actualiteiten en wat er zich afspeelt in de Oemmah. Hoewel dit van de Sharie’ah is en het voorwaarden, limieten en richtlijnen kent voor diegene die zich hierin kan verdiepen, zijn diegenen die op de ideologie van Qoetbisme, Bannaawisme, Toeraathisme en Soeroerisme in extremiteiten vervallen hiermee en houden zij de jeugd bezig met het leren van geheime complotten, plannen en samenzweringen van de ongelovigen, waardoor de jeugd verbijsterd en verward raakt met dit alles, in plaats van hen de religie te leren (die zij veel harder nodig hebben). Dit is in werkelijkheid verbonden met hun behoefte om de massa massaal bezig te laten houden met “politiek werk” en “activisme”. Dit alles zodat de macht met de mensen is en zij daardoor gemobiliseerd kunnen worden om deel te nemen aan democratische verkiezingen om verandering te weeg te brengen, of het brengt een bloedige revolutie teweeg.

6.) De innovatie van: “het aanvallen van de status en eerbied van de geleerden

En dit is een oude innovatie die geïntroduceerd werd door de Mo’tazilah die de geleerden bestempelden als “de geleerden van vrouwen menstruatie en onreinheden”omdat zij zich niet begaven in hun ‘ilmoel-kalaam (Theologische, retorische of filosofische gedachtes) en daarom beweerden zij dat deze geleerden geen kennis hadden van de actualiteiten. Met dezelfde arrogantie hebben diegenen die op de hiervoor genoemde ideologieën zitten onze ‘Oelema bestempeld als “de geleerden van vrouwen menstruatie en onreinheden” en de “oppervlakkige ‘Oelema” en “lichamelijk aanwezig maar geestelijk afwezig” en dergelijke want, zoals zij beweren, de ‘Oelema weten helemaal niets van de actualiteiten. Echter, deze aanvallen en lasteringen zijn alleen maar ontstaan omdat onze Geleerden niet akkoord gingen met hun innovatie van het extremisme in Fiqhoel-Waaqi’. En dit gebeurde door lui zoals Safar el-Hawaalie, Salmaan el-‘Auwdah, ‘Abdoer-Rahmaan ‘Abdoel-Chaaliq en anderen. En er is geen twijfel dat de Qoetbiejoen Fiqhoel-Waaqi’ als fard ‘ayn (verplicht voor iedereen) beschouwen want als zij dat niet deden, waarom zouden ze dan de Selefie Mashayich aanvallen, beschuldigen, minachten, versmaden en ridiculiseren vanwege het niet kennen van de actualiteiten.

7.) De innovatie van: “Loyaliteit tonen omwille van de innoveerders

En dit is omdat de bronnen van de leerstellingen van diegenen die op deze ideologieën zijn, zelf in de grootste vorm van innovaties zijn gevallen (tot zelfs uitdrukkingen van Koefr en afvalligheid), zoals Sayjied Qoetb. En toen begon men overdreven loyaliteit en liefde voor deze innoveerders laten zien. Liefhebben en haten omwille van hen, ondanks hun kennis over het feit dat deze mensen in de grootste vorm van innovaties en fouten zijn gevallen en zijn afgeweken in de gebieden van ‘Aqiedah en Tauwhied. Dus zij begonnen dit soort innoveerders te verdedigen, terwijl men tegelijkertijd de shaychs van Ahloes-Soennah, diegenen die correct zijn in ‘Aqiedah, Tauwhied en Soennah, begon aan te vallen. Dit was duidelijk toegelicht (en dat is het nog steeds) door het soort lui zoals Salmaan el-‘Auwdah. Safar el-Hawaalie en ‘Abdoer-Rahmaan ‘Abdoel-Chaaliq en dit alles is de erfenis van Hassan el-Bannaa.

8.) De innovatie van: “extremisme in Djihaad

En vanwege datgene wat is beloofd door Allaah met betrekking tot de vernedering van deze Oemmah en de dominantie van de vijanden, willen degenen die op deze ideologieën zijn (die hierboven zijn uitgelegd) dat de Oemmah zich begeeft in een Djihaad welke in realiteit voortijdig is. Bedoelende dat de voorbodes tot deze Djihaad niet op zijn plaats zijn. We vinden nog steeds veel Shirk en Bid’ah in de Oemmah, veel zondes en ongehoorzaamheid, verspreiding van verdorvenheid en misdaad. Naast dat alles, hebben de “Djihaadies”ook nog eens de methodiek van de Profeten in het uiteenzetten van de grondvesten van deze ware Djihaad verbannen. Echter, de Geleerden van Ahloes-Soennah probeerden deze onevenwichtigheid te redresseren door het accent minder op deze vorm van Djihaad te plaatsen waar deze mensen naar uitnodigden (welke voornamelijk was afgeleid van de leerstellingen van Sayjied Qoetb, een destructieve guerilla Djihaad die gericht is tegen staten en regeringen), maar door het accent meer op de concepten van het zuiveren van de Islaamitische ‘Aqiedah en Tauwhied en de cultivering van de Oemmah daarop, zodat de Djihaad die door Allaah, in waarheid, gesteund zal worden, tot stand gebracht kan worden. Echter, diegenen die zich niet vasthouden aan de methodiek van de Profeten, dachten dat dit een ontkenning en kleinering was van de Djihaad, en lafheid en onderwerping aan de vijand. En dit is door hun onwetendheid want Djihaad is niet alleen maar een manifestatie naar buiten gericht van fysiek vechten, het heeft vele niveaus, stadiums en soorten. Niemand ontkent Djihaad, maar de kwestie is dat we ons moeten voorbereiden hiervoor op de manier die Allaah heeft voorgeschreven, zowel in termen als ‘Aqiedah, Tauwhied en het zuiveren van de Oemmah van alle smerigheid en vuiligheid dat hierin is gekropen, en vervolgens door middel van Taqwaa en rechtschapen handelingen, als door fysieke en militaire voorbereidingen.36 Echter, diegenen die de innovaties van Qoetbisme, Bannaawisme en dergelijke zijn binnengestapt, voeden de jeugd niet geduldig op met betrekking tot dit soort aangelegenheden. Nee, in tegenstelling, zij laten de jeugd betrokken raken met “Fiqhoel-Waaqi’, de aandacht trekkend met de politiek en haalt hen weg van de Rabbaanie, oudere, erudiete geleerden en daar tegenover leiden ze hen naar de kopstukken van innovatie zoals Sayjied Qoetb, Hassan el-Bannaa en Mauwdoedie en gelijksoortige en naar het extremisme dat gevonden wordt in hun leerstellingen. Echter, zij zijn niet betrokken bij de vereiste Tesfiejah (zuivering) en Terbiejah (cultivatie) op een collectief, maatschappelijk niveau. Eerder nog, zij hebben iets anders dan dit het beginpunt van hun da’wah gemaakt, of het nu Djihaad, politiek, Haakamiejah of ander aangelegenheden betreft, op een collectief, maatschappelijk niveau en zij laten loyaliteit en ontkenning zien gebaseerd op deze oriëntatie en niet omwille van de Selefie ‘Aqiedah en Manhadj. Daarom zie je hen een Raafidie ketter (Sayjied Qoetb) verdedigen, terwijl hij één van de Boodschappers van Allaah aan viel en bijna aan elke innovatie die in de geschiedenis is plaatsgevonden heeft deelgenomen. Zeer zeker, hun loyaliteit is niet omwille van de Selefie ‘Aqiedah maar omwille van iets anders.

bron: www.selefiepublikaties.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos